Najbardziej problematyczne zagadnienia związane z pomiarem układu geometrycznego toru kolejowego i jak sobie z nimi poradzić

Układ geometryczny toru kolejowego obejmuje parametry określające jego położenie w płaszczyźnie poziomej (w planie) i pionowej (w profilu). Układ geometryczny uwzględnia: odcinki proste, łuki, krzywe przejściowe, rampy przechyłkowe i wstawki proste. W pracy omówiono najbardziej problematyczne zagadnienia w tym zakresie, przybliżając również terminologię funkcjonującą w praktyce. Jednocześnie wyjaśniając geometryczne właściwości parametrów toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej, zastosowanie przyrządów pomiarowych oraz zasady prowadzenia wymaganej dokumentacji technicznej. Wykazano rodzaje pomiarów wymaganych w zakresie szczegółowych warunków odbioru nawierzchni kolejowej.

20

podłączone kable do serwera, centrali telefonicznej

Czy pomiary elektryczne można przeprowadzać tylko w lokalach dla więcej niż jednej osoby

Problem: Zgodnie z prawem budowlanym wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane do przeprowadzania okresowych kontroli w nieruchomości, w tym pomiaru: rezystancji instalacji elektrycznej i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Czy zarządca na podstawie uchwały wspólnoty może ograniczyć powyższe pomiary do instalacji w pomieszczeniach wspólnych oraz instalacji służącej więcej niż jednemu użytkownikowi?

pracownicy korporacji

Sprawdź, czy liczba członków rady nadzorczej musi być taka, jaką określono w statucie

Rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Dowiedz się, z ilu członków musi się składać oraz czy można uznać ją za organ nieistniejący, jeśli liczy mniej członków niż przewiduje statut.

myślący pracownicy, egzamin

Poznaj skutki złamania zakazu konkurencji przez członka rady nadzorczej

Artykuł 56 ustawy Prawo spółdzielcze stanowi, że członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności zabrania im się występowania jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Dowiedz się, jaka jest definicja działalności konkurencyjnej oraz co grozi członkowi rady nadzorczej za naruszenie zakazu konkurencji.

19

prawnik przegląda przepisy

Kiedy następuje przedawnienie roszczeń spółdzielni wobec jej członków

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygnaturze akt III CZP 69/16 podjął uchwałę, w której stwierdził, że roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat. 

blok mieszkalny - wysoki

Jakie działania podjąć w przypadku nieodpowiedniej wentylacji w lokalu mieszkalnym

Pytanie: Co, jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej. powinienem zrobić, w sytuacji niesprawnej wentylacji w lokalu mieszkalnym?

18

Polskie pieniądze

Upewnij się, jakie opłaty gmina musi uiszczać we wspólnocie mieszkaniowej

We wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali oprócz opłat związanych z ich lokalami muszą ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Dopóki gmina posiada lokale ma obowiązek partycypacji w tych wydatkach.

biurowce

Wszystko, co musisz wiedzieć o trwałym zarządzie nieruchomością gminną

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej według zasad uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Dowiedz się, co musi zawierać decyzja ustanawiająca trwały zarząd, jaka nieruchomość może być oddana w trwały zarząd oraz kiedy wygasa trwały zarząd.

mężczyzna w białej koszuli oparty o miniaturę wieżowców

Przekonaj się, czy możesz docieplić budynek mieszkalny bez zgody właścicieli nieruchomości

Problem: Większość współwłaścicieli nieruchomości wyraziła zgodę na docieplenie budynku. Odpowiada im to, że taka modernizacja pomoże zmniejszyć koszty ogrzewania lokali. Tylko dwóch właścicieli nie wyraziło zgody na takie prace. Czy spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza tym blokiem, ma prawo wykonać docieplenie budynku?

17

Dzierżawienie ogródka działkowego

W jaki sposób zaplanować wykonanie terenów zielonych we wspólnocie mieszkaniowej

Wraz z nastaniem jesiennej aury wiele wspólnot mieszkaniowych przystępuje do prac na terenie zewnętrznym nieruchomości. Jak je zorganizować? Czy musisz informować właścicieli lokali o sposobie zagospodarowania terenów zielonych wspólnoty mieszkaniowej? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Ręka młodej osoby trzyma długopis i dokumenty

Dowiedz się, jak w praktyce zawiadamiać o obradach walnego zgromadzenia

Zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadku większych spółdzielni, gdzie liczba członków przekroczy 500 osób, walne zgromadzenie może zostać podzielone na części. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zarząd musi zawiadomić wszystkich spółdzielców na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia. Przekonaj się, jak w praktyce należy zgodnie z ustawą zawiadomić o obradach.

dokumenty, pisma

Zarząd wspólnotą mieszkaniową, w której suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa jeden

Udział właścicieli samodzielnych lokali w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Suma udziałów nie będzie równa jeden albo w przypadku błędów w obliczaniu ułamków związanych z danymi lokalami przy ich wyodrębnianiu albo w związku z faktem, że lokale wyodrębniano pod rządami różnych przepisów. Co to oznacza w praktyce?

16

Umowa quoad usum

Umowa quoad usum jest najtańszą i najszybszą formą uregulowania sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości. Skorzystaj z gotowego wzoru dokumentu, by uniknąć błędów przy jego sporządzaniu.

kontrola skarbowa

Udzielanie informacji publicznej – czy jest obowiązkiem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Ustawa o dostępie do informacji publicznej gwarantuje każdemu dostęp do informacji, która ma charakter publiczny. Sprawdź, czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe muszą na podstawie tej ustawy udostępniać dokumenty związane z zarządzaniem nieruchomościami.

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy do sądu

Przekonaj się, czy można badać ważność uchwał spółdzielni o podziale

Prawo do zaskarżenia postanowienia sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nowej, powstałej w wyniku podziału, spółdzielni mieszkaniowej przysługuje jej członkom. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 28 marca 2017 r., sygn. akt II CSK 488/16.

15

Monitoring w szkole

Upewnij się, czy monitoring w spółdzielni jest legalny

Problem: Jeden z właścicieli mieszkania w zarządzanym przez spółdzielnię budynku wielomieszkaniowym twierdzi, że monitoring narusza jego dobra osobiste. System rejestracji obrazu i dźwięku funkcjonuje w ramach części wspólnej posesji. Czy powstaniem stanu zagrożenia jego dóbr osobistych była możliwość udostępniania nagrań z monitoringu mieszkańcom budynku, nie zaś samo działanie monitoringu?

Modele kompetencyjne są jednym z głównych przedmiotów zainteresowania specjalistów do spraw zarządzania zasobami ludzkimi.

Dowiedz się, na czym polega prawo wglądu do dokumentów wspólnoty

Właściciele lokali, z różnych powodów, chcą orientować się, z jakimi podwykonawcami wspólnota zawarła umowy oraz na jakich warunkach. Interesują się tym: ile wynosi wynagrodzenie gospodarza domu, jaka faktura została wystawiona za odnowienie klatek schodowych, ile kosztuje wymiana piasku w piaskownicy. Czy możesz odmówić właścicielowi mieszkania wglądu w taką dokumentację?

mężczyzna w białej koszuli oparty o miniaturę wieżowców

Dowiedz się, czy możliwe jest odszkodowanie z OC zarządcy za uszkodzenie hali na administrowanym terenie

Problem: Czy mogę dochodzić odszkodowania z OC zarządcy, który zarządza terenem, na części którego wynajmuje grunt pod postawienie hali magazynowej (przedmiot umowy), która to została uszkodzona przez tira należącego do sąsiedniej firmy (innego najemcy sąsiadującego, pozostałej części terenu administrowanej przez wyżej wymienionego, tego samego zarządcę). Dodam, że odmawia powołując się na kwestie umowy, czyli wynajmu gruntu i tylko za niego bierze odpowiedzialność- czy to prawne twierdzenie?

14

odwrocony kredyt

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny daje możliwość uzyskania dodatkowych środków pieniężnych w sytuacji, gdy jedynym majątkiem jest posiadana nieruchomość czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do dożywotniego zamieszkiwania w obciążonej nieruchomości/lokalu. Dobrą praktyką zarządcy jest informowanie właścicieli lokali o możliwości pozyskania takiej formy pożyczki, dlatego powinieneś znać jej zasady.

zarzadca przymusowy

Uwaga: jeśli nie wypełniasz swoich obowiązków, właściciele lokali mogą zażądać ustanowienia zarządcy przymusowego

W przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Bywają jednak sytuacje, gdy zarząd nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki. Sprawdź, co w takiej sytuacji mogą zrobić właściciele lokali i co oznacza w praktyce termin zarządcy przymusowego.

biurowiec

Upewnij się, co oznacza w praktyce prawo do wytoczenia powództwa o rozwiązanie najmu

Jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku każdemu z właścicieli lokali w tym budynku, przysługuje prawo wytoczenia powództwa o rozwiązanie najmu i nakazanie jego opróżnienia.

13

Temida

Nowa regulacja w zakresie dokumentacji

Ustawy Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego wprowadzają zmiany w zakresie formy czynności prawnych. Nowe regulacje dotyczą formy dokumentowej. Kolejny etap informatyzacji w postępowaniu cywilnym ma na celu zrównanie oświadczenia woli złożonego w formie elektronicznej z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

myślący pracownicy, egzamin

Sprawdź, jak prawidłowo sprostować błędy w Książce Obiektu Budowlanego

Książkę Obiektu Budowlanego należy systematycznie prowadzić przez cały okres użytkowania obiektu budowlanego, to jest aż do jego rozbiórki lub otrzymania decyzji administracyjnej o wyłączeniu obiektu z użytkowania. Wpisy powinny być wykonywane starannie w sposób trwały, przez właściciela lub zarządcę obiektu, bądź osobę przez nich upoważnioną. Dowiedz się, jak zgodnie z przepisami poprawić błędy w KOB.

zebranie rady pedagogicznej

Brak forum na zebraniu wspólnoty - co dalej z uchwałą?

O tym, czy uchwała została podjęta, decyduje fakt, czy jej treść zaaprobowała większość właścicieli lokali (art. 23 ustawy o własności lokali). Zdarza się jednak, że właściciele nie interesują się sprawami wspólnoty i nie uczestniczą w zebraniach. Nie musisz rozkładać rąk, ponieważ istnieją rozwiązania również takiej sytuacji.

12

mężczyzna przed biurowcem

Upewnij się, w jakich przypadkach spółdzielnia sprawuje zarząd powierzony

Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni. Dowiedz się, jakie są od tej zasady wyjątki, by prawidłowo stosować przepisy w swojej pracy.

spotkanie - rozmowa 3 osób

Insekty w budynkach wielorodzinnych – jakie działania musisz podjąć

Właściciele lokali zgłosili, że w budynku pojawiły się insekty. Co powinien zrobić w tej sytuacji zarządca?

Policja będzie mogła zmusić kierowców do badania trzeźwości.

Dowiedz się, jak wyegzekwować zachowanie porządku w lokalu mieszkalnym

Właściciel lokalu jest zobowiązany do utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy w lokalu zalegają nieczystości, które mogą powodować zagrożenie epidemiologiczne dla mieszkańców sąsiednich lokali czy też mieszkańców całego budynku. Upewnij się, jakie kroki możesz podjąć w tej sytuacji.

11

prawo

Zmiany przewidziane w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym

Zrealizowanie inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością przejścia skomplikowanej procedury, a podstawy do wydania pozytywnych decyzji inwestycyjnych są zróżnicowane w skali różnych gmin. Wszystko to sprawia, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest niekorzystna dla inwestorów budowlanych. Dlatego też planowane są zmiany w postaci Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

listy

Termin na wniesienie sprzeciwu przez organ

Bardzo istotną w praktyce zmianą w zakresie Prawa budowlanego jest dodanie do art. 30 ust. 6a, który wprowadza szczególną formę liczenia biegu terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ administracji budowlanej w odpowiedzi na zgłoszenie inwestora o zamiarze przystąpienia do prac.

Sprawozdanie roczne wspólnoty mieszkaniowej

Obligatoryjne elementy zebrania obowiązkowego jest uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu; ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 uwl a także sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

10

teczki

Prawo właścicieli do odłączenia od spółdzielni

W budynkach spółdzielni mieszkaniowych mimo ustanowienia odrębnej własności lokali często nie mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową w rozumieniu ustawy o własności lokali, z zebraniami właścicieli i podejmowanymi uchwałami oraz wybieranym przez właścicieli zarządem. Taka wspólnota działa bowiem na podstawie reguł prawa spółdzielczego.

rezygnacja

Co zrobić, gdy członek zarządu rezygnuje ze swojej funkcji

Pytanie: W naszej wspólnocie jeden z członków zarządu złożył rezygnację. Jakie kroki powinna w tej sytuacji podjąć wspólnota? 

podpis

Upewnij się, czy zarząd powinien obowiązkowo odpowiadać na pisma właścicieli lokali

Pytanie: Czy zarząd wspólnoty powinien odpowiadać pisemnie w określonym terminie na pisma od właścicieli lokali?

9

prad

Upewnij się, czy przedsiębiorstwo przesyłowe musi zawierać umowy sprzedaży energii cieplnej ze wspólnotą

Wspólnota złożyła w przedsiębiorstwie energetycznym wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej jednak firma uznała, że nie ciąży na niej publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych. Czy miała rację?

akustyka

Czy wolno przeznaczyć nadwyżkę finansową na badanie akustyki nieruchomości

Wspólnota w drodze indywidualnego zbierania głosów podjęła uchwałę, zgodnie z którą nadwyżkę wyniku finansowego z eksploatacji i energii cieplnej przeznaczono na działania związane z przeprowadzeniem badań stanu technicznego budynku. Czy takie działania są zgodne z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną?

kontrola

Pamiętaj o przeprowadzaniu kontroli nieprzewidzianych do rejestracji w KOB

W książce obiektu budowlanego rejestrowane są tylko kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych wykonywane co najmniej raz do roku oraz wykonywane co najmniej raz na pięć lat. Na właścicielu i zarządcy obiektu budowlanego spoczywa jeszcze obowiązek wykonywania wielu innych kontroli oraz archiwizowania protokołów z tych kontroli (bez wpisu do książki obiektu budowlanego).