Zarządca sprząta nieruchomość

Zarządzanie nieruchomościami jest co do zasady działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości i polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu m.in.: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; właściwej gospodarki energetycznej; bieżące administrowanie nieruchomością; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Właściciele sprzątają sami

Właściciele lokali mogą zarządzać nieruchomością wspólną sami (zarząd) i wówczas nie ma dodatkowych kosztów zarządu.

Wspólnota mieszkaniowa nabywa usługi, ale nie zatrudnia pracowników

W związku z tym, że ustawa o własności lokali przyjmuje konstrukcję, iż wspólnota mieszkaniowa  zleca wykonanie czynności związanych z zarządem, a właściciele lokali ponoszą koszty z tym związane, trzeba rozróżnić dwie sytuacje: kiedy wspólnota mieszkaniowa zatrudnia osobę fizyczną, np. na podstawie umowy zlecenia, gdy wspólnota mieszkaniowa zawiera z innym podmiotem gospodarczym umowę, np. zlecenia.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKU WIELOMIESZKANIOWYM

Utrzymanie czystości w budynkach wielomieszkaniowych, w których mieszka  przecież często i kilkaset osób, to niełatwe zadanie, któremu muszą sprostać zarządzający.

Umowa z gospodarzem domu na przykładzie

Oprócz umowy z zewnętrzną firmą sprzątającą możemy mieć do czynienia z zawarciem umowy z gospodarzem domu. Umowa ta jest najczęściej umową zlecenia i będą mieć do niej zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa z firmą sprzątającą na przykładzie

W przypadku gdy w budynku nie ma porozumienia między właścicielami co do samodzielnego sprzątania przez nich części wspólnych czy też nie podejmuje się tego zarządzający w ramach swojej działalności gospodarczej, a taka sytuacja dotyczy większości wspólnot mieszkaniowych, wówczas konieczne jest zawarcie umowy z firmą sprzątającą.

SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY

Zarządca a insekty w budynku

SPRZĄTANIE W ORZECZNICTWIE

Właściciele nie sprzątają klatek schodowychPrzepis nie obliguje właścicieli lokali do sprzątania klatek schodowych, a więc uchwała zobowiązująca właścicieli w tej sprawie będzie sprzeczna z prawem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZANIEDBANIE OBOWIĄZKU SPRZĄTANIA

Rodzaje odpowiedzialności za zaniedbanie budynku i jego otoczenia

SRN12

Zarządca sprząta nieruchomość

Zarządzanie nieruchomościami jest co do zasady działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości i polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu m.in.: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; właściwej gospodarki energetycznej; bieżące administrowanie nieruchomością; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Właściciele sprzątają sami

Właściciele lokali mogą zarządzać nieruchomością wspólną sami (zarząd) i wówczas nie ma dodatkowych kosztów zarządu.

SRN11

Za co i jaką odpowiedzialność ponoszą zarządcy nieruchomości

Umowa o profesjonalny zarząd nieruchomością wiąże się z przyjęciem przez zarządcę wielu obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Jeśli zarządca nie będzie prawidłowo wykonywał swoich zobowiązań wobec właścicieli nieruchomości, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dowiedz się, jakie są najważniejsze aspekty odpowiedzialności osób zawodowo trudniących się zarządzaniem nieruchomościami.

Jakie zapisy warto zawrzeć w umowie najmu

Umowa najmu to umowa, w której podmiot wynajmujący zobowiązuje się do oddania przedmiotu najmu w użytek najemcy w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu. Może ona być zawarta na czas określony lub nieoznaczony. W umowie takiej poza aspektami regulującymi podstawowe warunki najmu warto również uregulować kwestie związane z ochroną środowiska i odpowiedzialnością wynikającą z nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie.

ARN47

Zarząd wybrany we wspólnocie mieszkaniowej

We wspólnocie mieszkaniowej mogą istnieć różne formy sprawowania zarządu. Właściciele lokali mogą zarząd powierzyć lub go wybrać, a wybierając zarząd, mogą też zawrzeć umowę o zarządzanie z zarządcą lub też administratorem. Poniżej omówiony został zarząd wybrany.

Wspólnota z bagażem długów

Pytanie: Pytanie: Przejąłem z dniem 1 sierpnia 2019 r. wspólnotę do zarządzania z bagażem, z którym się jeszcze nie spotkałem. Otóż są dwa lokale poważnie zadłużone: jeden około 30.000 zł, drugi ok. 15.000 zł. Właściciel jednego z nich ogłosił upadłość i sprawę przejął syndyk. Mam w związku z tym kilka pytań. Kto ma prawo sprzedaży lokalu w ramach zadłużenia? Jaka jest szansa, że wspólnota odzyska cały dług? Co jeśli wspólnota nie odzyska w całości długu?  Drugi lokal został zlicytowany i sprzedany innemu właścicielowi. Cześć długu wspólnota odzyskała. Dłużnicy mieszkają i pracują za granicą i nie ma z nimi żadnego kontaktu. Co może w tym momencie uczynić wspólnota, aby odzyskać dług? Czy wspólnota może podjąć uchwałę, która umarza dług w tym przypadku? 

Poznaj kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

Inwestor uzyskuje uprawnienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane było pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, gdy dopełni formalności przed organem nadzoru budowlanego. Jeśli przystąpi do użytkowania obiektu z naruszeniem obowiązujących przepisów, musi liczyć się z wymierzeniem przez organ administracji kary pieniężnej.

ARN46

Zarząd powierzony we wspólnocie mieszkaniowej

We wspólnocie mieszkaniowej mogą istnieć różne formy sprawowania zarządu. Właściciele lokali mogą zarząd powierzyć lub go wybrać, a wybierając zarząd, mogą też zawrzeć umowę o zarządzanie z zarządcą lub też administratorem. Poniżej omówiony został zarząd powierzony.

VAT we wspólnocie mieszkaniowej

Często jest zadawane pytanie, czy wspólnota powinna być płatnikiem VAT, czy też nie ma takiej konieczności. Poniżej znajdziesz na nie prawidłową odpowiedź wraz z komentarzem.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Wspólnota mieszkaniowa może występować w odmiennych rolach w przypadku nabycia towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania lokali poszczególnych właścicieli.

ARN45

Sprawdź, jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe

Wyznaczenie spornej granicy między działkami budzi wiele emocji wśród ich właścicieli. Dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe,dzięki czemu jego wynik będzie nie do podważenia.

Przystąpienie do spółdzielni

Pytanie: W otrzymanym od Państwa Wydaniu Specjalnym  czerwiec - wrzesień 2019 str. 4 piszą Państwo, że "Przystąpienie do spółdzielni ma w obecnym stanie prawnym  charakter fakultatywny, co oznacza, że nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może, lecz nie musi do niej przystąpić. Nie obowiązuje już dawny przepis według którego skuteczność nabycia uzależniona była od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni."  Jak to się ma do ustawy z 20 lipca 2017r. o zmianie  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, zgodnie z którą członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych: której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwanej dalej "ekspektatywą własności" lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9? Zatem na podstawie tego artykułu osoba, która nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest z urzędu członkiem i nadany jest jej numer członkowski poprzez pisanie jej do rejestru członków spółdzielni.

Poznaj planowane ułatwienia – kooperatywy mieszkaniowe

Osoby niemające jeszcze działki, a planujące budowę własnego domu będą mogły niedługo rozważyć nową formułę przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia. Dzięki zdecydowaniu się na budowę budynku wielorodzinnego wespół z innymi chętnymi, będzie można uzyskać możliwość atrakcyjniejszego nabycia gminnej ziemi.

ARN44

Zarząd i zarządca nieruchomości

Po wejściu w życie ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw wprowadzono wiele zmian, w tym także dla zarządców nieruchomości. Przywrócono m.in. definicję „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcie „zarządca nieruchomości”.

Uprawnienia i obowiązki zarządcy nieruchomości

Uprawnienia zarządcy nieruchomości wynikają bezpośrednio z zawartej umowy o zarządzanie, jak również z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych. Szczegóły w artykule.

Spółdzielnia z długami - czym to grozi

Z jednej strony, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawą Prawo spółdzielcze, jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa ma kłopoty finansowe, to mieszkańcy nie powinni bać się o swoje nieruchomości. Z drugiej strony ustawa o księgach wieczystych i hipotece dopuszcza możliwość odpowiedzialności łącznej. Co to oznacza dla mieszkańców budynku spółdzielczego?

ARN43

Zakończenie budowy a podatek od nieruchomości

Zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z2018 r. poz. 1445 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki lub ich części. Podstawę opodatkowania stanowi ich powierzchnia użytkowa. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Z kolei ust. 2 tego artykułu przewiduje, że jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. W opodatkowaniu nieruchomości niezmiernie istotne jest więc poprawne ustalenie daty zakończenia budowy.

Utrzymanie obiektów budowlanych

Zapewnienie właściwej eksploatacji użytkowanego obiektu budowlanego, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz jego utrzymywanie w odpowiednim i bezpiecznym stanie technicznym należy do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu. Co się z tym wiąże?

Upewnij się, jakie opłaty gmina musi uiszczać we wspólnocie mieszkaniowej

We wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali oprócz opłat związanych z ich lokalami muszą ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Dopóki gmina posiada lokale ma obowiązek partycypacji w tych wydatkach.

ARN41

Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

21 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dowiedz się, jakie zmiany w zakresie ochrony praw lokatorów i gospodarowania zasobami komunalnymi zostały wprowadzone omawianą nowelą.

Jak dbać o piaskownicę we wspólnocie mieszkaniowej

Jeśli na terenie wspólnoty mieszkaniowej zdecydowano się urządzić piaskownicę dla dzieci, to należy zadbać o prawidłową eksploatację tego obiektu. To wspólnota mieszkaniowa odpowiada za bezpieczeństwo i stan higieniczno-sanitarny piaskownicy. Dowiedz się, jak często należy wymieniać piasek w piaskownicy i jakie inne obowiązki eksploatacyjne ciążą na wspólnocie mieszkaniowej.

ARN42

Uwaga na zmiany w opodatkowaniu nieruchomości komercyjnych

Polskie przepisy dotyczące przychodu z nieruchomości komercyjnych w pierwotnym kształcie nie spotkały się z akceptacją ze strony Komisji Europejskiej, która wskazała, że dyskryminują one niektórych podatników (dotyczą wyłącznie właścicieli budynków biurowych oraz handlowo-usługowych). Przepisy zostały znowelizowane i większość z nich weszła w życie z początkiem 2019 roku.

Upewnij się, czy musisz dostosować budynek dla osób niepełnosprawnych

Poruszanie się osób niepełnosprawnych w obrębie nieruchomości wielorodzinnej, może wiązać się z dużymi trudnościami. Zobacz, skąd można pozyskać fundusze na likwidację barier architektonicznych. Dowiedz się, czy wolno sfinansować środkami z funduszu remontowego budowę pochylni umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na parterze.

Sprawdź, komu wolno korzystać z miejsc postojowych na osiedlowym parkingu

W związku ze zbyt dużą liczbą samochodów w stosunku do miejsc parkingowych na osiedlach, wspólnoty mieszkaniowe podejmują uchwały w tym zakresie, próbując rozwiązać ten problem. Niestety, większość z tych uchwał nie jest możliwa do wyegzekwowania, gdyż, jak wynika z orzecznictwa sądów, wspólnota nie może stosować sankcji.

ARN40

Zatrudnienie w spółdzielni. Wzór umowy o dzieło

Niemal w każdej spółdzielni mieszkaniowej konieczne jest zatrudnienie, poza członkami zarządu także innych osób, takich jak sprzątaczka, konserwator, ochroniarz itd. Zatrudnianie tych osób nie musi opierać się o umowę o pracę. Możliwe jest także zastosowanie konstrukcji umowy o dzieło, jeżeli prace mają charakter okazjonalny, niepowtarzalny, rzadki lub umowę o świadczenie usług, gdy prace mają charakter ciągły, powtarzalny i dłużej trwający. Dowiedz się, jak prawidłowo skonstruować taką umowę.

Wycinka drzew na terenie spółdzielni i wspólnoty w 2019

Od początku 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody. Z uwagi na kontrowersje, jakie wzbudziły poprzednie uregulowania w tym zakresie – tzw. „lex Szyszko”, ustawodawca postanowił uporządkować zasady ingerencji w ekosystem. W świetle aktualnych przepisów spółdzielnie i wspólnoty mogą rozporządzać roślinnością na swoim terenie bez zgłoszenia czy zezwolenia tylko w ściśle określonych prawem przypadkach. Aby nie narazić się na wysokie kary, dowiedz się, kiedy możliwe jest samodzielne decydowanie o wycince, a kiedy konieczne będzie zgłoszenie tego zamiaru lub uzyskanie stosownego zezwolenia.

ARN39

Zmiany w ochronie praw lokatorów już od kwietnia 2019 roku

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Stanowią one odpowiedź na trwający deficyt mieszkań w publicznym zasobie lokali mieszkalnych Wyższy czynsz, weryfikacja dochodu najemcy czy uszczelnienie zasad przyznawania mieszkań komunalnych to tylko część proponowanych zmian, które miałyby objąć lokatorów za sprawą wejścia w życie noweli. Przeczytaj, co ma się zmienić i jakie będą konsekwencje tych zmian.

W jaki sposób dochodzi do rozpoczęcia użytkowania budynku nabytego w drodze egzekucji

W drodze egzekucji z nieruchomości często dochodzi do nabycia gruntu z inwestycją w trakcie budowy. W takim przypadku należałoby uzyskać pozwolenie na budowę, co jest możliwe albo poprzez uzyskanie nowej decyzji albo dokonanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydawać by się mogło, że sprawa powinna być prosta, jednak w praktyce pojawiają się tu istotne wątpliwości związane z możliwością rozpoczęcia użytkowania takiego budynku. Wyjaśniamy, jakie formalności należy załatwić, by móc legalnie rozpocząć użytkowanie budynku nabytego w drodze egzekucji.

Umowa o renowację schodów na klatce schodowej

Prace polegające na renowacji schodów na klatce schodowej to rodzaj robót budowlanych. Przed rozpoczęciem takich robót zarządca nieruchomości powinien zawrzeć z wykonawcą stosowną umowę określającą zakres prac oraz ich kosztorys. Sprawdź, jak powinna wyglądać prawidłowo skonstruowana umowa o renowację schodów na klatce schodowej.

ARN38

Za co i jaką odpowiedzialność ponoszą zarządcy nieruchomości

Umowa o profesjonalny zarząd nieruchomością wiąże się przyjęciem przez zarządcę wielu obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Jeśli zarządca nie będzie prawidłowo wykonywał swoich zobowiązań wobec właścicieli nieruchomości, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dowiedz się, jakie są najważniejsze aspekty odpowiedzialności osób zawodowo trudniących się zarządzaniem nieruchomościami.

Szykują się duże zmiany w formalnościach budowlanych

Zapowiadają się spore zmiany w formalnościach budowlanych. Chodzi o nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której założenia przygotował specjalny rządowy zespół doradczy. Podstawowe zmiany dotyczyć będą tworzenia miejscowych planów oraz wydawania tzw. wuzetek. Nowelizacja przewiduje też wprowadzenie normatywu planistycznego – mechanizmu zapobiegającego samowoli budowlanej. Dowiedz się, co ma się zmienić i jak wpłynie to na sytuację spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych planujących nowe inwestycje budowlane .

SRN09

Kto i w jaki sposób odpowiada za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej zaciągnięte przez lokatorów oraz powstałe na skutek innych zdarzeń

Zobowiązanie dotyczące nieruchomości wspólnej zaciągnąć może sama wspólnota mieszkaniowa albo też działający wspólnie właściciele lokali. Istnienie i funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej nie ogranicza bowiem praw właścicieli lokali płynących z przysługującego im prawa własności. Jako współwłaściciele nieruchomości wspólnej mogą oni zatem dokonywać rozmaitych czynności – w tym zaciągać zobowiązania – bez udziału wspólnoty mieszkaniowej. Zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej obejmują więc nie tylko zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej, lecz również te zaciągnięte przez właścicieli lokali, jak też takie, które powstały na skutek innych zdarzeń. Dowiedz się, jak kształtują się zasady odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez właścicieli lokali, oraz powstałe na skutek innych zdarzeń.

Kto i na jakich zasadach odpowiada za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej niedotyczące nieruchomości wspólnej

Każda wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna odpowiada za swoje zobowiązania. Ponadto, uzupełniającą odpowiedzialność mogą ponosić również jej członkowie. Chodzi tu o obowiązki wspólnoty niedotyczące nieruchomości wspólnej, która powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna. Dowiedz się, kto i na jakich zasadach odpowiada za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowejniedotyczące nieruchomości wspólnej.

ARN37

Umowa cesji – czyli jak scedować na wspólnotę uprawnienia właścicieli lokali

Wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Wynika to z tego, że to nie ona jest stroną umów kupna-sprzedaży poszczególnych mieszkań. Uprawnieni są wyłącznie ci właściciele, którzy kupili lokale bezpośrednio od dewelopera i to do niego powinni zgłaszać swoje roszczenia. Można ewentualnie doprowadzić do sytuacji gdy wspólnota stanie się stroną dla dewelopera, ale wymaga to przelewu praw właścicieli na wspólnotę. Oznacza to, że właściciele lokali, którym roszczenia przysługują, powinni dokonać cesji uprawnień na wspólnotę mieszkaniową. Dowiedz się, jak prawidłowo sformułować taką umowę.

RODO w spółdzielni mieszkaniowej, czyli jak chronić dane osobowe. Cz.2

Każda spółdzielnia mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych i jest zobowiązana respektować przepisy RODO oraz wydanej na jego podstawie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Za niedopełnienie tych obowiązków spółdzielni grozi kara nawet do 20 mln euro. Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią artykułu na temat zasad ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych, z którego dowiesz się, jak uchronić swoją spółdzielnię przed wysokimi karami finansowymi.

Poznaj nowe zasady segregacji odpadów

1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a wraz z nią nowe zasady segregacji odpadów. W wielu gminach pojawiły się nowe pojemniki na odpady, a w blokach znikły zsypy. Warto wiedzieć, jak sortować odpady w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej, bo w tym roku za śmieci zmieszane zapłacimy aż cztery razy więcej, niż za te posegregowane.

ARN36

Sprawdź, jak sporządzić uchwałę o likwidacji spółdzielni mieszkaniowej oraz wnioski do KRS

Istnieją różne przyczyny likwidacji spółdzielni. Jedną z nich jest decyzja członków spółdzielni o jej likwidacji, która zapada w drodze stosownej uchwały. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić taką uchwałę.

RODO w spółdzielni mieszkaniowej, czyli jak chronić dane osobowe. Cz.1

Każda spółdzielnia mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych i jest zobowiązana w pełnym zakresie respektować obowiązujące w tym zakresie przepisy RODO i wydanej na jego podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjaśniamy, jakie obowiązki ciążą na spółdzielni w związku z przetwarzaniem danych i co grozi za ich nieprzestrzeganie.

Przeczytaj, na jakich zasadach prowadzona jest egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości to długi i skomplikowany proces. Jego celem jest zaspokojenie wierzyciela zgodnie z treścią tytułu wykonawczego, tzn. tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Dowiedz się, na czym polega i jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości.

ARN35

Mieszkanie na start już od 1 stycznia 2019 r.

Już od stycznia 2019 roku osoby chcące wynająć nowe mieszkanie będą mogły ubiegać się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat. Parlament zaakceptował program „Mieszkanie na start”. To wielka szansa dla osób, które nie mogą wziąć kredytu na własne mieszkanie. Dowiedz się, na jakich zasadach będzie działał program.

Jak wdrożyć nowoczesne technologie i rozwiązania teleinformatyczne w budynku

Nowoczesne technologie i rozwiązania teleinformatyczne stanowią obecnie integralny element kompleksowych systemów technologicznych, w które wyposażone są nowoczesne budynki. Dzięki temu mogą one działać w sposób zintegrowany z innymi systemami technologicznymi (automatyką bezpieczeństwa, HVAC itp.). Dowiedz się, jak je wdrożyć.