Sprawdź, jak chronić mieszkańców przed domokrążcami

Zarządcy nieruchomości w swojej działalności często spotykają się z praktykami marketingowymi uciążliwymi dla mieszkańców. Reklamodawcy, roznosiciele ulotek czy domokrążcy często tłumaczą się tzw. „marketingiem bezpośrednim”. Upewnij się, czy ich działalność jest zgodna z prawem oraz jakimi środkami dysponuje zarządca, by zwalczać takie praktyki.

Sprawdź, czy właściciel lokalu może monitorować teren wokół budynku

Problem: Czy jeden z właścicieli mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej bez zgody pozostałych mieszkańców może monitorować teren wokół budynku, tj. wejścia do klatek schodowych itp.? Kamery zostały zamontowane na balkonie jego mieszkania.

Dowiedz się, czy wspólnota mieszkaniowa płaci podatek dochodowy

Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawdź, co stanowi przychody wspólnoty mieszkaniowej oraz który dochód jest zwolniony z podatku.

Co może nowy właściciel z większościowym udziałem w terenach wspólnych

Problem: Mieszkam na osiedlu zamkniętym. Z 323 udziałów 200 osób podpisało umowę o zarządzanie z zarządcą (firmę zarządzającą tworzy 10 właścicieli nieruchomości i ma już 160 głosów). Zarządca chce odkupić od dewelopera ok. 150 na ok. 200 nieprzejętych udziałów za symboliczną sumę i przekazywać dalej mieszkańcom, którzy dotychczas nie przejęli. Co, jeśli zarządca kupi 150 udziałów, w tym 10 swoich, i w ten sposób zyska władzę całkowitą?

   Czy spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących

Problem: Czy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od swoich członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących, z podaniem ich imienia i nazwiska, stopnia pokrewieństwa oraz nr PESEL?

Wyodrębnianie lokali mieszkalnych po nowemu

W 2018 roku doczekaliśmy się kolejnej nowelizacji ustawy o własności lokali. Jej głównym celem jest zlikwidowanie luki prawnej, która powstała po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Po zmianie przepisów nie jest już możliwe jak dotychczas uznanie, że wydzielenie lokalu mieszkalnego jest wyłącznie czynnością techniczną. Dowiedz się, co to oznacza w praktyce.

Wszystko o egzekucji opłat ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Jeżeli osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo własności lokalu zalega z opłatami na rzecz spółdzielni, ta zobowiązana jest do dochodzenia roszczenia. Dowiedz się, jak prowadzić egzekucję opłat i czy jest możliwa przymusowa sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Upewnij się, czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać aktya notarialne lokali

Problem: Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać aktya notarialne dotyczące poszczególnych lokali?

Upewnij się, czy wolno myć auto przed blokiem

Wśród wielu kontrowersyjnych regulacji stanowionych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe znajdują się między innymi różnego rodzaju zakazy. Czy można na przykład zakazać mieszkańcom mycia samochodów na parkingu przed budynkiem?

Dowiedz się, czy administrator może indywidualnie zbierać głosy

Sposoby głosowania nad uchwałami bardzo precyzyjnie określa art. 23 ustawy o własności lokali. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Czy jednak administrator także ma prawo indywidualnie zbierać głosy?