Zarządca sprząta nieruchomość

Zarządzanie nieruchomościami jest co do zasady działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości i polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu m.in.: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; właściwej gospodarki energetycznej; bieżące administrowanie nieruchomością; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Właściciele sprzątają sami

Właściciele lokali mogą zarządzać nieruchomością wspólną sami (zarząd) i wówczas nie ma dodatkowych kosztów zarządu.

Wspólnota mieszkaniowa nabywa usługi, ale nie zatrudnia pracowników

W związku z tym, że ustawa o własności lokali przyjmuje konstrukcję, iż wspólnota mieszkaniowa  zleca wykonanie czynności związanych z zarządem, a właściciele lokali ponoszą koszty z tym związane, trzeba rozróżnić dwie sytuacje: kiedy wspólnota mieszkaniowa zatrudnia osobę fizyczną, np. na podstawie umowy zlecenia, gdy wspólnota mieszkaniowa zawiera z innym podmiotem gospodarczym umowę, np. zlecenia.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W BUDYNKU WIELOMIESZKANIOWYM

Utrzymanie czystości w budynkach wielomieszkaniowych, w których mieszka  przecież często i kilkaset osób, to niełatwe zadanie, któremu muszą sprostać zarządzający.

Umowa z gospodarzem domu na przykładzie

Oprócz umowy z zewnętrzną firmą sprzątającą możemy mieć do czynienia z zawarciem umowy z gospodarzem domu. Umowa ta jest najczęściej umową zlecenia i będą mieć do niej zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa z firmą sprzątającą na przykładzie

W przypadku gdy w budynku nie ma porozumienia między właścicielami co do samodzielnego sprzątania przez nich części wspólnych czy też nie podejmuje się tego zarządzający w ramach swojej działalności gospodarczej, a taka sytuacja dotyczy większości wspólnot mieszkaniowych, wówczas konieczne jest zawarcie umowy z firmą sprzątającą.

SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY

Zarządca a insekty w budynku

SPRZĄTANIE W ORZECZNICTWIE

Właściciele nie sprzątają klatek schodowychPrzepis nie obliguje właścicieli lokali do sprzątania klatek schodowych, a więc uchwała zobowiązująca właścicieli w tej sprawie będzie sprzeczna z prawem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZANIEDBANIE OBOWIĄZKU SPRZĄTANIA

Rodzaje odpowiedzialności za zaniedbanie budynku i jego otoczenia

2019

Zarządca sprząta nieruchomość

Zarządzanie nieruchomościami jest co do zasady działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości i polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu m.in.: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; właściwej gospodarki energetycznej; bieżące administrowanie nieruchomością; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

Właściciele sprzątają sami

Właściciele lokali mogą zarządzać nieruchomością wspólną sami (zarząd) i wówczas nie ma dodatkowych kosztów zarządu.

2017

Najbardziej problematyczne zagadnienia związane z pomiarem układu geometrycznego toru kolejowego i jak sobie z nimi poradzić

Układ geometryczny toru kolejowego obejmuje parametry określające jego położenie w płaszczyźnie poziomej (w planie) i pionowej (w profilu). Układ geometryczny uwzględnia: odcinki proste, łuki, krzywe przejściowe, rampy przechyłkowe i wstawki proste. W pracy omówiono najbardziej problematyczne zagadnienia w tym zakresie, przybliżając również terminologię funkcjonującą w praktyce. Jednocześnie wyjaśniając geometryczne właściwości parametrów toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej, zastosowanie przyrządów pomiarowych oraz zasady prowadzenia wymaganej dokumentacji technicznej. Wykazano rodzaje pomiarów wymaganych w zakresie szczegółowych warunków odbioru nawierzchni kolejowej.