8

Zawiadomienie o zebraniu właścicieli

3 najważniejsze zasady zawiadomienia o zebraniu właścicieli

nieruchomośc wsp

Zarządzanie nieruchomością wspólną – kiedy można podjąć czynności przekraczające zwykły zarząd

W ramach zarządzania nieruchomością wspólną wyróżnia się tzw. czynności zwykłego zarządu i czynności ten zwykły zarząd przekraczające. Sprawdź jak je rozgraniczyć?

zebranie

Prawidłowe zawiadomienie o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Obowiązkiem zarządu jest zawiadomienie każdego właściciela lokalu na piśmie o zebraniu właścicieli. Jednak zasad dotyczących zwoływania wspólnoty mieszkaniowej jest więcej. Zapoznaj się z wyrokiem sądu, by wiedzieć jakich błędów unikać przy zawiadamianiu członków wspólnoty o planowanym zebraniu.

7

sad

Jeden z lokatorów notorycznie nie płaci za czynsz. Co możesz zrobić w takiej sytuacji?

Sytuacja, kiedy lokator nie płaci notorycznie za czynsz, może w skrajnej sytuacji doprowadzić do tego, że będzie brakowało pieniędzy na bieżące remonty. Co gorsza należności z tytułu mediów będziesz musiał pośrednio rozdzielić na pozostałe lokale, a zatem mieszkańcom wzrośnie koszt utrzymania. W miarę możliwości powinieneś dążyć do polubownego rozwiązania.

odpowiedzi na pytania

Czy właściciele mieszkań mogą dochodzić od wspólnoty roszczeń z tytułu rękojmi?

Wspólnota przeze mnie zarządzana funkcjonuje od niedawna. W jej skład wchodzą dwa nowo wybudowane budynki mieszkalne. Jakiś czas temu właściciele zaczęli zwracać się dozarządu z wnioskami dotyczącymi roszczeń z tytułu rękojmi. Czy wspólnota powinna na nie odpowiedzieć? 

prawo dom

Czy wspólnota mieszkaniowa może domagać się zaległych zaliczek na poczet kosztów zarządu?

Opłacanie przez właścicieli lokali miesięcznych zaliczek na koszty zarządu ma zapewnić płynną, bieżącą gospodarkę oraz zarząd nieruchomością wspólną, bez konieczności zaciągania pożyczek lub krótkoterminowych kredytów. 

6

Sprawdź jak poprawnie przeprowadzić procedurę zajęcia części korytarza przez jednego z członków wspólnoty

Korytarz jest częścią wspólną nieruchomości, z tego względu może z niego korzystać każdy członek wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy prawne przewidują dwie możliwości zajęcia korytarza, jego sprzedaż lub oddanie do wyłącznego korzystania na rzecz jednego z członków. Każda z tych opcji powoduje zmiany w całej wspólnocie mieszkaniowej, z tego względu musi to nastąpić z uwzględnieniem wskazanych zasad.

Jakie kroki powinieneś podjąć przed przystąpieniem do remontu zabytkowej kamienicy?

Zarządzając budynkiem wpisanym do rejestru zabytków możesz spotkać się z problemami, które nie występują w innych budynkach. Jedną z takich okoliczności jest remont. Sprawdź co powinieneś wiedzieć i jak się przygotować do planowanego remontu zabytkowego budynku mieszkalnego.

5

Kiedy powinieneś przeprowadzić przegląd instalacji przeciwpożarowej w zarządzanym przez siebie budynku wielorodzinnym?

 Aby ochrona przeciwpożarowa w budynku była skuteczna, niezbędne jest przestrzeganie określonych przepisami zasad. Jako zarządca masz obowiązek wypełniania nałożonych na Ciebie obowiązków. Co do nich należy?

Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zmiany zarządu?

Zarząd wspólnoty lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili, na mocy uchwały właścicieli lokali odwołani ze sprawowanej funkcji i nie muszą istnieć żadne przyczyny uzasadniające to odwołanie. W praktyce przy wyborze lub zmianie zarządu możesz mieć do czynienia z różnymi sytuacjami prawnymi. Zapoznaj się z niektórymi z nich i sprawdź jak prawidłowo przeprowadzić wspólnotę przez taką sytuację.

3

Jakie relacje jako zarządca nieruchomości, powinieneś mieć z najemcą lokalu?

Właścicielowi lokalu przysługuje prawo wynajęcia lokalu. Nie ma on obowiązku uzyskania na to zgody wspólnoty mieszkaniowej, nie ma też nawet obowiązku informowania o tym zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Jak powinieneś zareagować, gdy użytkownicy lokali zachowują się nieprawidłowo?

Każdy lokal mieszkalny powinien być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jednakże prawdopodobnie najczęstsze zgłoszenia, jakie otrzymują administratorzy i zarządcy budynków od pozostałych mieszkańców, to nieprawidłowe zachowania niektórych osób w lokalach.

4

Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu następują w różnych okolicznościach i sytuacjach. Jako zarządca w spółdzielni często możesz spotkać się z pytania lokatorów, co zrobić aby uniknąć utraty mieszkania. Sprawdź różne rodzaje procedur i postępowania w sytuacji wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

W jakim trybie można zaskarżyć uchwałę właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej ?

We wspólnocie mieszkaniowej decyduje większość właścicieli liczona według większości udziałów. Jeżeli pojedynczy właściciele nie zgadzają się z decyzją większości mają prawo zaskarżyć uchwałę do sądu.

Podjęcie uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 3 kwietnia 2016 r., sygn. akt XII C 1982/14

Nie ulega wątpliwości, że brak możliwości należytego zapoznania się z zakresem oraz przede wszystkim ze sposobem wykonania prac remontowych spowodował, że członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nie mogli w sposób rzetelny dokonać oceny sytuacji przed podjęciem uchwały w sprawie. Stosownie do art. 22 ust. 2 uwl do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności.

2

W jaki sposób dbać o finanse wspólnoty – procedura windykacyjna.

Aby zapobiegać utracie płynności finansowej zarząd wspólnoty albo zarządca, któremu ta czynność została powierzona w umowie, powinien na bieżąco kontrolować terminowość wpłat i podejmować właściwe środki w celu doprowadzenia do zaspokojenia ewentualnego długu. To jakie konkretne działania są podejmowane przez zarząd albo zarządcę może wynikać z treści obowiązującej we wspólnocie uchwały albo z przyjętego sposobu działania.

1

remont

Odpowiedzialność karna i cywilna zarządcy nieruchomości

Zarządzanie nieruchomością wiąże się z określonym ryzykiem. W trakcie wykonywania obowiązków może zdarzyć się bowiem np. wypadek w wyniku niezabezpieczonego miejsca remontu bądź wybuch pożaru. Dowiedz się, kiedy jesteś odpowiedzialny za szkodę oraz jak zabezpieczyć się przed płaceniem wysokich kar.

kontrola

Sprawdź obowiązki, które powstają po przeprowadzonej kontroli nieruchomości

Zarządca obiektu jest zobowiązany do realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole. Na podstawie tego dokumentu można sporządzić zestawienie robót remontowych budynku.

budowa

Kiedy ustanawiana jest służebność przesyłu na gruncie należącym do wspólnoty

Służebność przesyłu ustanawiana jest w celu stworzenia przedsiębiorcy korzystającemu z urządzeń przesyłowych trwałego tytułu do ich posadowienia na cudzych gruntach. Ustalenie tytułu do korzystania z cudzej nieruchomości dotyczyć ma tylko takiego zakresu korzystania z nieruchomości, jaki okaże się niezbędny do osiągnięcia celów, które przedsiębiorca zamierza realizować przy wykorzystaniu tych urządzeń (postanowienie SN z 9 lipca 2015 r., I CSK 629/14).