SRN08

Przeczytaj, na jakich zasadach można się budować w pobliżu lasu

Wykonywanie inwestycji w pobliżu lasu od dawna sprawiało wiele problemów. Brak definicji lasu utrudniał określenie punktu, od którego powinno się dokonywać pomiaru odległości od budynku. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znacznie ułatwiła życie inwestorom wprowadzając jasne reguły w tym zakresie. Wyjaśniamy, jakie są zasady wznoszenia budynków przy lesie.

Jakie warunki techniczne należy spełnić, by zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w budynku

Wszystkie obiekty budowlane oraz związane z nimi urządzenia budowlane należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Wyjaśniamy, jak powinno to wyglądać w praktyce.

34

Na jakich zasadach wspólnota mieszkaniowa może być stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w sposób dość wąski określono krąg podmiotów, które mogą w nim obok inwestora uczestniczyć w charakterze strony. Przepisy chronią interesy prawne jedynie właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, którego dotyczy postępowanie. Wspólnota mieszkaniowa jeśli chce być uznana za stronę postępowania powinna wykazać, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje nieruchomość wspólną.

Jak sporządzić umowę o wykonanie prac remontowych elewacji

Zanim dojdzie do przeprowadzenia remontu, należy zawrzeć odpowiednią umowę, w której strony powinny szczegółowo określić przedmiot i niezbędny zakres prac przewidywanych w czasie remontu. Treść zawieranej umowy o prace remontowe bardzo często okazuje się najważniejsza i decydująca w przypadku rozpatrywania sporów lub niejasności z nią związanych. Dlatego tak ważne jest pełne zrozumienie tekstu podpisywanej umowy. Wyjaśniamy, jak prawidłowo sporządzić taką umowę.

33

Sprawdź, kto, na jakich zasadach i kiedy będzie mógł przekształcić przysługujące mu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości we własność

Z początkiem przyszłego roku zniknąć ma użytkowanie wieczyste gruntu. Teraz dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów staną się ich właścicielami. Wyjaśniamy, jak ta zmiana wpłynie na sytuację właścicieli mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych.

Przeczytaj, w jaki sposób zarząd powinien prowadzić korespondencję z właścicielami lokali

Zarząd ma obowiązek informowania właścicieli o określonych zdarzeniach, który nakłada na niego ustawa o własności lokali. Nie należy jednak go mylić z odpowiedziami na pytania właścicieli skierowanymi do zarządu. Odpowiedzi te udzielane są tylko na zasadzie zwyczaju i kultury osobistej, a nie na podstawie obowiązku prawnego.

32

Dowiedz się, kto zapłaci za uwłaszczenie spółdzielni

Z początkiem 2019 r. nastąpi automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. W życie ma wejść ustawa, dzięki której dotychczasowi użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści staną się odpowiednio właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. Uwłaszczenie może jednak okazać się bardzo kosztowne. Dowiedz się, co to oznacza dla spółdzielni mieszkaniowych i ich członków.

Zgłoszenie montażu tablic i urządzeń reklamowych

Zgłoszenie montażu tablic i urządzeń reklamowych

31

Sprawdź, jak chronić mieszkańców przed domokrążcami

Zarządcy nieruchomości w swojej działalności często spotykają się z praktykami marketingowymi uciążliwymi dla mieszkańców. Reklamodawcy, roznosiciele ulotek czy domokrążcy często tłumaczą się tzw. „marketingiem bezpośrednim”. Upewnij się, czy ich działalność jest zgodna z prawem oraz jakimi środkami dysponuje zarządca, by zwalczać takie praktyki.

Sprawdź, czy właściciel lokalu może monitorować teren wokół budynku

Problem: Czy jeden z właścicieli mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej bez zgody pozostałych mieszkańców może monitorować teren wokół budynku, tj. wejścia do klatek schodowych itp.? Kamery zostały zamontowane na balkonie jego mieszkania.

30

   Czy spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących

Problem: Czy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od swoich członków informacji o osobach z nimi zamieszkujących, z podaniem ich imienia i nazwiska, stopnia pokrewieństwa oraz nr PESEL?

Wyodrębnianie lokali mieszkalnych po nowemu

W 2018 roku doczekaliśmy się kolejnej nowelizacji ustawy o własności lokali. Jej głównym celem jest zlikwidowanie luki prawnej, która powstała po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Po zmianie przepisów nie jest już możliwe jak dotychczas uznanie, że wydzielenie lokalu mieszkalnego jest wyłącznie czynnością techniczną. Dowiedz się, co to oznacza w praktyce.

Wszystko o egzekucji opłat ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Jeżeli osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo własności lokalu zalega z opłatami na rzecz spółdzielni, ta zobowiązana jest do dochodzenia roszczenia. Dowiedz się, jak prowadzić egzekucję opłat i czy jest możliwa przymusowa sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

29

Umowa o spłacie zadłużenia w formie odpracowania długu

Jedną z form pomocy zadłużonemu właścicielowi jest umożliwienie mu odpracowania długu, poprzez wykonanie określonych prac na rzecz wspólnoty (art. 453 oraz art. 659 § 2 Kodeksu cywilnego). Dowiedz się, jak sporządzić umowę o odpracowanie długu.

Wydatki z tytułu działania windykatorów

Sprawdź, jak windykować dłużników w trudnej sytuacji życiowej

Skuteczna windykacja dłużników wymaga przyjęcia określonych reguł postępowania i żelaznej konsekwencji w realizacji przyjętych ustaleń. Warto jednak pamiętać, że niektórzy zadłużeni właściciele lokali są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dowiedz się, jakie są sposoby odzyskania należnych kwot od takich osób.

dyrektor / prezes

Przekonaj się, czy członek zarządu musi prowadzić działalność gospodarczą

Pytanie: Obecnie zarządca nieruchomości musi prowadzić działalność gospodarczą. Czy ten obowiązek dotyczy także członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

28

Wzór wniosku o podział nieruchomości

Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodował, że do gmin trafia coraz więcej wniosków o podział nieruchomości. Wyjaśniamy, jakie wymogi powinien spełniać wniosek, aby wójt, burmistrz albo prezydent miasta mógł wydać decyzję o jej podziale.

ręce na laptopie

Upewnij się, jak prawidłowo czytać księgę wieczystą

Księgi wieczyste są podstawowymi dokumentów, z jakimi każdy zarządca spotyka się w codziennej pracy. Umiejętność ich analizy umożliwia uzyskanie niezbędnych danych o nieruchomości, którą zarządza, ustalenie stanu prawnego, w tym ustalenie właścicieli lokali w budynku i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej, a podstawowym aktem prawnym regulującym tę tematykę jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Podatnik będzie się kontaktował z urzędem skarbowym przez Internet

Sprawdź, jak zorganizować głosowanie nad uchwałami przez Internet

Pytanie: Czy można zorganizować głosowanie nad uchwałą przez Internet?

27

las

Zmiany w prawie budowlanym 2018 w pigułce

W tym roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, które powinny spełniać budynki oraz ich usytuowanie. Przybliżmy trzy najważniejsze zmiany, o których musisz pamiętać, by nie narazić się na wysokie kary administracyjne.

blok mieszkalny - wysoki

Upewnij się, jak prawidłowo przeprowadzić remont zabytkowego budynku

Wszelkie roboty budowlane przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Dotyczy to również prac remontowych. Obowiązki zarządcy nieruchomości zamierzającego przeprowadzić remont w takim obiekcie różnią się od tych, które dotyczą zwykłych budynków. Dowiedz się, jakich formalności powinieneś dopełnić, aby uzyskać zezwolenie na remont zabytkowej budowli, jaki jest koszt takich zezwoleń, a także jakie kary grożą za wykonanie robót bez stosownego zezwolenia. Omawiamy wszystko, co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do prac remontowych.

zabytkowy pałac

Sprawdź, kiedy nie musisz remontować starego budynku

Obiekty budowlane lub ich części wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania. Jednak nie można zmusić zarządzającego do remontu starych budynków, opierając się na obecnie obowiązujących wymogach technicznych. Dowiedz się, dlaczego.

ARN26

zabytki kara za zniszczenie

W 2018 roku obowiązują wyższe kary za zniszczenie zabytku

Zarządzając budynkiem wpisanym do rejestru zabytków wiesz, że twoje działania bacznie obserwuje konserwator zabytków. Obecnie za zniszczenie takiej budowli grożą Ci kary nawet do 500 tys. zł.

dokumenty, pisma

Zyskaj pewność, jak skutecznie dochodzić roszczeń

Zarządcy nieruchomości, właściciele czy spółdzielnie mieszkaniowe – wszystkie te podmioty prędzej czy później stają przed koniecznością przeprowadzenia windykacji. Zobaczmy, jak dochodzić należności, także na przykładzie czynszu najmu w tzw. postępowaniu uproszczonym.

reprezentant spółki z o.o. w sądzie

Upewnij się, kiedy możesz zostać oskarżony o niegospodarność

Za popełnienie przestępstwa niegospodarności grożą surowe kary. Zarządca nieruchomości, któremu udowodni się, że wyrządził szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, może zostać pozbawiony wolności nawet do 10 lat. Dowiedz się, co oznacza właściwa gospodarka, kiedy nie odpowiesz za zły stan budynku oraz kiedy możesz zostać oskarżony za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku.

25

Regulamin pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Właściciele lokali, którzy chcą narzucić zarządowi konkretne zasady pracy, aby mieć lepszą kontrolę nad jego działalnością, mogą uchwalić regulamin pracy zarządu. Zyskaj wzór "Regulaminu pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej", by uniknąć błędów przy jego przygotowywaniu.

ścięte grube drzewo - przekrój

Upewnij się, jak zgodnie w prawem usunąć drzewo

Na temat wycinki drzew i krzewów zarządca nieruchomości powinien wiedzieć wszystko, ponieważ za nieprzepisowe usunięcie drzewa przewidziane są kary pieniężne. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, zapoznaj się z wyjaśnieniami eksperta odnośnie procedury administracyjnej i opłat za wycinkę.

podpisywanie dokumentu

Kodeks cywilny 2018 – czy SMS to dokument według najnowszych zmian

Praca zarządcy nieruchomości wiąże się z zawieraniem różnego rodzaju umów, np. z wykonawcami remontów, oraz przesyłaniem komunikatów do mieszkańców. Po zmianach w zakresie formy czynności prawnych nie musisz sporządzać wszystkich dokumentów na piśmie. Upewnij się, kiedy trzeba zawrzeć umowę pożyczki na piśmie oraz czy informacja przesłana mailem lub SMS-em do mieszkańców bez podpisu będzie ważna.

24

księgowe - dwie księgowe szukają czegoś w dokumentach

Przekonaj się, czy w przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości

Pytanie: Czy w odniesieniu do dużych wspólnot mieszkaniowych mają zastosowanie przepisy ustawy o rachunkowości? Czy powinny prowadzić księgi rachunkowe?

Uchwała w sprawie prowadzenia ewidencji pozaksięgowej

Duże wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek prowadzenia dla nieruchomości wspólnej ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na ich pokrycie, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Zyskaj wzór uchwały w sprawie prowadzenia ewidencji pozaksięgowej.

Opłaty parkingowe można wliczyć w koszty.

Dowiedz się, czy możesz przydzielić miejsca parkingowe do mieszkań

Pytanie: W naszej wspólnocie są dwie grupy mieszkańców. Jedni chcą, aby każde miejsce na parkingu było przyporządkowane pod konkretne mieszkanie (czyli oznaczone), drudzy wolą opcję, aby każdy mógł parkować, gdzie chce. Za dwa lata zostaną oddane do użytku kolejne bloki i zabraknie miejsc dla wszystkich. Czy zatem istnieje możliwość już teraz przyporządkowania miejsc parkingowych pod konkretne mieszkania?

23

Ustawa śmieciowa obowiązuje także szkoły

Sprawdź, gdzie można umieszczać pojemniki na odpady

Rada gminy nie jest upoważniona do nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku umiejscowienia pojemników na odpady w określonym miejscu - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Upewnij się, co to oznacza w praktyce.

baterie

Wszystko, co musisz wiedzieć o elektrośmieciach

Zarządcy nieruchomości bardzo często spotykają się z problemem wyrzucania elektroodpadów. Dowiedz się, kiedy śmieć jest elektroodpadem, czy mieszkańcy mogą składować elektrośmieci w piwnicach i dlaczego nie wolno wyrzucać ich do zwykłego śmietnika.

Wniosek o zmianę zasad głosowania nad uchwałami właścicieli

Uchwały właścicieli lokali zapadają większością głosów właścicieli, liczoną według wielkości udziałów. Ustawa o własności lokali przewiduje jednak, że w pewnych wypadkach na każdego właściciela może przypadać jeden głos, niezależnie od wielkości udziału w nieruchomości wspólnej.

22

dyrektor - jeden męzczyzna pokazuje drugiemu dokumenty

Upewnij się, jakie uprawnienia ma rada nadzorcza

Funkcje kontrolne i nadzorcze są zasadniczym i najbardziej charakterystycznym przedmiotem działania rady nadzorczej. Dowiedz się, czy można powierzyć jej także inne uprawnienia jak np. określanie zasad naliczania opłat eksploatacyjnych.

Sprawozdanie środowiskowe

Co nowego w prawie wodnym w 2018 r.

Wody Polskie już od 2018 r. przejęły wykonywanie zadań dotychczasowego prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw. Zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczą utrzymania wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycji w gospodarce wodnej.

Wniosek o ustalenie sposobu korzystania

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności nieruchomości przysługuje kilku osobom. Jest to zagadnienie, które dotyczy dużej części właścicieli nieruchomości. Sprawdź, jak można uregulować wspólne korzystanie z danej nieruchomości przez współwłaścicieli, kiedy warto skierować wniosek o ustalenie sposobu korzystania do sądu oraz na czym polega umowa quoad usum.

21

Podatnicy zwolnieni z podatku Vat

Upewnij się, czy obrót z tytułu dostawy mediów do lokali należy opodatkować

Obrót z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, nawet gdy korzysta on ze zwolnienia od VAT, wliczany jest do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Poznaj szczegóły.

Umowa cesji

Wspólnota mieszkaniowa po uzyskaniu cesji z tytułu rękojmi od właścicieli lokali może dochodzić od dewelopera usunięcia wad fizycznych budynku.

biurowce

Przekonaj się, kiedy powstaje hipoteka łączna

Ustanowienia odrębnej własności choćby jednego lokalu w obciążonej hipoteką nieruchomości stanowiącej dotąd własność spółdzielni powoduje powstanie hipoteki łącznej. Dowiedz się, co to oznacza w praktyce.