Zmiany w prawie zamówień publicznych od 2021 roku - część 2

W poprzednim wydaniu wspomnieliśmy o zmianach, jakie się szykują od 2021 roku w zakresie zamówień publicznych, m.in. uregulowania i zabezpieczenia zaliczek. Dzisiaj przeczytasz m.in. jakie klauzule waloryzacyjne będą obowiązywały, jak wpłynie waloryzacja na zmianę wynagrodzenia podwykonawcy oraz o instytucji bezpośredniej zapłaty podwykonawcy.

Rozliczenie funduszu remontowego przez spółdzielnię mieszkaniową

Jak się do tej sytuacji ma zasada lex retro non agit

Problemowy kod GTU

Pytanie: Pytanie: Spółka świadczy usługę zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności, świadczonymi na zlecenie wspólnot mieszkaniowych (budynki mieszkalne). Usługi te w klasyfikacji oznaczone są jako PKWiU 68.32.12.0.  Czy w nowej strukturze JPK_VAT obowiązującej od 1 października 2020 r. zarządzanie nieruchomościami należy oznaczyć kodem GTU_12? A czy najem lokali użytkowych w nowej strukturze również trzeba oznaczyć GTU_12?

Budowa przyłączy elektroenergetycznych – część 2

W poprzednim wydaniu przeczytałeś odnośnie do budowy przyłącza energetycznego, amianowiecie m.in. czym ono właściwie jest, kiedy operator może odmówić podłączenia oraz jak lokalizować i wybudować takie przyłącze. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się m.in. kiedy operator może odmówić podłączenia przyłącza elektroenergetycznego oraz jak je lokalizować i wybudować.

Aktualne zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Podatek od nieruchomości należy do najczęściej płaconych podatków. Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Kto musi płacić taki podatek? Kto płaci go w przypadku współwłasności? Jakie maksymalne stawki podatku od nieruchomości obowiązują w 2020 r. i będą obowiązywać od 2021 roku? Te i wiele innych pytań znajdziesz poniżej.

Wspólnota uznała powództwo o uchylenie uchwały

Pytanie: Pytanie: Wspólnota podjęła uchwałę w sprawie montażu szlabanu na nieruchomości, ale uchwała ta została zaskarżona przez jednego z właścicieli lokali usługowych. Wspólnota otrzymała pozew o uchylenie uchwały lub ewentualne stwierdzenie jej nieważności. Czy wystarczy odpowiedzieć do sądu, że uchwałę się uchyla?

Uprawnienia kupującego wynikające z umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży jest najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej zawieraną umową w obrocie gospodarczym, spośród umów prowadzących do przeniesienia rzeczy i praw. Wykorzystywana jest często w praktyce zarówno w kwestii obrotu profesjonalnego i konsumenckiego, jak i powszechnego. Zawierając umowę sprzedaży, należy brać pod uwagę odpowiednie oczekiwania kupującego związane z funkcjonowaniem i przeznaczeniem rzeczy. Ma on prawo domagać się nie tylko jej ogólnej sprawności pod względem technicznym, lecz także normalnego i prawidłowego działania wszystkich elementów, wynikających z realizacji ustaleń między sprzedawcą a kupującym.

Tajemnice zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie: Mieszkam na osiedlu składającym się z sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości czterech kondygnacji. 15 maja 2017 r. na podstawie przedstawionej przez wykonawcę technologii zarząd wspólnoty mieszkaniowej podpisał umowę z wykonawcą na remont balkonów na sumę ok. 2,5 mld zł.

ARN62

Zmiany w prawie zamówień publicznych od 2021 roku - część 2

W poprzednim wydaniu wspomnieliśmy o zmianach, jakie się szykują od 2021 roku w zakresie zamówień publicznych, m.in. uregulowania i zabezpieczenia zaliczek. Dzisiaj przeczytasz m.in. jakie klauzule waloryzacyjne będą obowiązywały, jak wpłynie waloryzacja na zmianę wynagrodzenia podwykonawcy oraz o instytucji bezpośredniej zapłaty podwykonawcy.

Rozliczenie funduszu remontowego przez spółdzielnię mieszkaniową

Jak się do tej sytuacji ma zasada lex retro non agit

Problemowy kod GTU

Pytanie: Pytanie: Spółka świadczy usługę zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności, świadczonymi na zlecenie wspólnot mieszkaniowych (budynki mieszkalne). Usługi te w klasyfikacji oznaczone są jako PKWiU 68.32.12.0.  Czy w nowej strukturze JPK_VAT obowiązującej od 1 października 2020 r. zarządzanie nieruchomościami należy oznaczyć kodem GTU_12? A czy najem lokali użytkowych w nowej strukturze również trzeba oznaczyć GTU_12?

ARN61

Wspólnota uznała powództwo o uchylenie uchwały

Pytanie: Pytanie: Wspólnota podjęła uchwałę w sprawie montażu szlabanu na nieruchomości, ale uchwała ta została zaskarżona przez jednego z właścicieli lokali usługowych. Wspólnota otrzymała pozew o uchylenie uchwały lub ewentualne stwierdzenie jej nieważności. Czy wystarczy odpowiedzieć do sądu, że uchwałę się uchyla?

Uprawnienia kupującego wynikające z umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży jest najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej zawieraną umową w obrocie gospodarczym, spośród umów prowadzących do przeniesienia rzeczy i praw. Wykorzystywana jest często w praktyce zarówno w kwestii obrotu profesjonalnego i konsumenckiego, jak i powszechnego. Zawierając umowę sprzedaży, należy brać pod uwagę odpowiednie oczekiwania kupującego związane z funkcjonowaniem i przeznaczeniem rzeczy. Ma on prawo domagać się nie tylko jej ogólnej sprawności pod względem technicznym, lecz także normalnego i prawidłowego działania wszystkich elementów, wynikających z realizacji ustaleń między sprzedawcą a kupującym.

ARN60

Poszukiwanie miejsca uszkodzenia kabla zaczynamy od zastosowania metod nieniszczących

Jak pisano w poprzednim numerze czasopisma uszkodzenia w kablach elektroenergetycznych możnalokalizować różnymi metodami. Opisaliśmy w nim m.in. pomiar rezystancji izolaci i ciągłości żył, metodę Murraya, reflektometryczne metody wykrywania uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych, odbicie impulsów od łuku ARM oraz surge IC.W tym artykule opiszemy metodę trasowania kabli i wyszukiwanie uszkodzeń kabli światłowodowych.

Ochrona prawna najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny jest rozwiązaniem coraz częściej wybieranym przez osoby, które chciałyby wynająć posiadany lokal. Pomaga właścicielom mieszkań chronić swoje prawa, zwłaszcza gdy wynajmujący istotnie narusza warunki umowy, np. poprzez niepłacenie uzgodnionego czynszu. W przypadku umowy najmu okazjonalnego ochrona prawna, bardziej nakierowana jest na wynajmującego. Jednakże przepisy dotyczące najmu okazjonalnego dają najemcy istotne uprawnienia, które warto poznać.  Instytucja najmu okazjonalnego uelastycznia najem lokali. Strony mają do wyboru, czy zawrzeć umowę najmu lokalu na zasadach ogólnych, czy też zawrzeć umowę najmu okazjonalnego lokalu.

Kto decyduje o przeznaczeniu funduszu remontowego

Pytanie: Pytanie: Garaże są lokalami oddzielnymi i stanowią własność osób fizycznych, niekoniecznie mających również lokale mieszkalne w tej nieruchomości. Wjazdy są w złym stanie technicznym (tak naprawdę służą do wjazdu tylko dla właścicieli garaży). Właściciele garaży twierdzą, że uiszczają opłaty na fundusz remontowy tak samo jak właściciele lokali mieszkalnych i wjazdy powinny być wyremontowane z konta wspólnoty, ponieważ stanowią część wspólną. Czy wjazdy faktycznie powinny być wyremontowane z konta wspólnoty?

ARN59

Zarząd nie uwzględnia projektów uchwał w porządku obrad

Pytanie: Zaproponowałem (z wyprzedzeniem) do przegłosowania przez właścicieli lokali projekt uchwały, jako wniosek formalny na zebranie sprawozdawcze za 2019 rok. Projekt ten dotyczył wyłącznie sprawnego i przejrzystego zarządzania zasobami wspólnoty mieszkaniowej, np. udzielenia pełnomocnictwa komisji skrutacyjnej wybranej na zebraniu sprawozdawczym do zliczenia wszystkich oddanych kart do głosowania z całego osiedla i spisania protokołu w tym temacie. Aktualnie komisja skrutacyjna liczyła głosy oddane tylko na zebraniu, a pozostałe liczyła administracja. Zarząd tylko podpisywał. Sam osobiście znalazłem błędy matematyczne, tj.: poniżej 50% głosów za, remonty powyżej 50 tys zł., wymagana uchwała wspólnoty mieszkaniowej (zgoda), zestawienie poniesionych kosztów(wydatków): informacja kwartalna w systemie weles3.

Upoważnienie dla współpracownika odnośnie RODO

Pytanie: Moja żona prowadząc działalność gospodarczą, w sierpniu tego roku podpisze umowę z deweloperem na wykonywanie czynności zarządcy nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej. Sama będąc księgową, zajmie się rozliczaniem wspólnoty, a czynności wynikające z obowiązków zarządcy będę wykonywał ja. Oczywiście prawnie jestem umocowany jako osoba współpracująca. Proszę o odpowiedź na pytania: 1) Jak wygląda sprawa RODO we wspólnocie mieszkaniowej? Czy firma żony powinna podpisać umowę powierzenia danych osobowych ze wspólnotą mieszkaniową, czy z każdym właścicielem lokalu z osobna? Czy może jednak wystarczy podpisać oświadczenie odnośnie tego, kto wtedy występuje jako strona na umowie? 2) Czy ja jako zarządca wykonujący swoje obowiązki powinienem mieć dodatkową umowę? Jeśli tak to z kim?3) Czy jest jakiś wzór umowy, który moglibyśmy zastosować?

Ogrzewanie węglowe we wspólnocie mieszkaniowej

Pytanie: Pytanie: Czy w budynku wspólnoty mieszkaniowej o 3 kondygnacjach nadziemnych mieszkalnych i 1 podziemnej, zawierającej komórki przynależne do lokali oraz pomieszczenia gospodarcze, nieposiadającym centralnej instalacji grzewczej, możliwe jest usytuowanie w piwnicach pieców węglowych zasilających poszczególne lokale? Jakie wymogi formalne muszą być spełnione? Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę odnośnie wyrażenia zgody z zastrzeżeniem konieczności realizacji tego typu kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi? Budynek został zrealizowany w latach 30. XX wieku jako obiekt murowany z cegły ceramicznej pełnej, stropach żelbetowych i dachu o konstrukcji drewnianej pokrytej dachówką ceramiczną karpiówką. Zawiera 18 lokali mieszkalnych w 3 klatkach schodowych. Obiekt został wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

SRN16

Rozliczenia księgowe obrotu nieruchomościami

Inwestycje w nieruchomości to aktywa (godnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości) posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

ARN58

Zarząd wspólnoty ignoruje wnioski właściciela lokalu

Pytanie: Pytanie: Jestem mieszkańcem osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego złożonego z 650 lokali mieszkalnych. Dla usprawnienia zarządzania wspólnotą mieszkaniową w dniach 28 lutego 2020 r. oraz 4 marca 2020 r. wystąpiłem do zarządu wspólnoty mieszkaniowej z projektem nowych uchwał do przegłosowania na zabraniu sprawozdawczym za 2019 r. W otrzymanych dokumentach na zebraniu w dniu 24 czerwca 2020 r. w porządku obrad okazało się, że brak proponowanych przeze mnie uchwał, czyli zarząd samowolnie odrzucił i ukrył ich treść przed właścicielami lokali. Ponadto na odbytym zebraniu sprawozdawczym za 2019 r., które odbyło sie dnia 24 czerwca 2020 r. złożyłem wniosek formalny (na piśmie za pokwitowaniem) o przyjęcie projektu uchwały o odwołanie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz powołanie na ich miejsce nowych członków zarządu.Na zebraniu było obecnych ok. 25 właścicieli lokali, którzy za namową członków zarządu oraz przedstawicieli zarządcy odrzucili mój wniosek. Czy mój wniosek formalny, zgodnie z art. 20 pkt. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, został odrzucony zgodnie z prawem? Czy zebranie właścicieli lokali zostało przeprowadzone zgodnie ze wszelkimi przepisami prawa? Czy jest podstawa prawna do zaskarżenia ważności przedmiotowego zebrania do Sądu Rejonowego?

Spółdzielnie kontra wspólnoty – gdzie lepiej

Wybierając mieszkanie warto zwrócić uwagę także na sposób zarządzania budynkiem, w którym jest ono usytuowane. W zależności od tego, czy mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową czy spółdzielnią mieszkaniową inaczej kształtują się zasady ich organizacji czy podejmowania decyzji w zakresie utrzymywania nieruchomości. Jakie są wady i zalety zarządzania nieruchomością w budynku spółdzielni, a jakie w budynku wspólnoty mieszkaniowej?

RODO w zarządzaniu nieruchomościami

W pracy zarządcy nieruchomości wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami dostępu do danych osobowych i ich przetwarzania. Bez znajomości podstaw regulacji dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) nie da się pełnić obowiązku administrowania spółdzielnią, wspólnotą czy lokalem nie ryzykując nawet mimowolnego naruszenia przepisów. Warto dowiedzieć się, na czym polega ochrona danych osobowych w praktycznych aspektach zarzadzania nieruchomościami.

ARN57

Właściciel może dzielić nieruchomość bez zgody użytkownika wieczystego

Pytanie: Pytanie: Prowadzę sprawę w imieniu Skarbu Państwa. W księdze wieczystej w dziale II widnieje wpis: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym, Klub Sportowy "X" (powołany jest likwidator). W dziale I jest wpis: 5 działek ewidencyjnych. W dziale III są wpisy: na rzecz ZUS – 100 tys. zadłużenie i Prezydent Miast Y – 100 tys. zadłużenie podatek gruntowy. Urząd Skarbowy prowadził licytacje (egzekucję nieruchomości) bezskutecznie dla całej nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowy. Wyszacowana kwota praw użytkowania wieczystego jest tak ogromna, że nigdy jej nikt nie kupi. Czy w takiej sytuacji Skarb Państwa może, zgodnie z art. 21 ustawy Kodeks spółek handlowych, wystąpić o odłączenie 4 działek do innych ksiąg wieczystych bez zgody użytkownika wieczystego, w celu przeprowadzenia przez urząd skarbowy licytacji w stosunku do mniejszych nieruchomości? Czy użytkownik wieczysty musi wyrazić na to zgodę?

Pozew o nakazanie wydania dokumentacji

Zdarza się, że właściciel pierwotny – spółdzielnia, gmina czy deweloper – odmawia przekazania dokumentacji technicznej lub unika jej przekazania. Pozbawianie wspólnoty mieszkaniowej kompletnej dokumentacji technicznej ma oczywiście na celu ograniczenie przez właściciela pierwotnego własnych kosztów, ale również utrudnienie lub uniknięcie odpowiedzialności związanej z gwarancją czy rękojmią.

Kto decyduje o przeznaczeniu funduszu remontowego

Pytanie: Pytanie: Spółdzielnia, powstała na podstawie ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W chwili obecnej utraciła status spółdzielni mieszkaniowej i zamierza przekształcić się w spółdzielnię funkcjonującą w oparciu o prawo spółdzielcze. Spółdzielnia funkcjonuje jako zarządca niewielkich wspólnot mieszkaniowych na podstawie umów o zarządzanie. Jedynym mieniem spółdzielni są nieruchomości zabudowane kotłownią osiedlową dostarczającą ciepło do wszystkich budynków mieszkalnych, budynkiem gospodarczym i cała infrastruktura techniczna. W jaki sposób można rozwiązać, czy przekształcić fundusz remontowy, który przeznaczony jest tylko na utrzymanie mienia spółdzielni? Fundusz ten jest tworzony z odpisów od m2 powierzchni lokali mieszkalnych oraz dofinansowania nadwyżkami bilansowymi na podstawie uchwał walnego zgromadzenia.

SRN15

Jak wykupić mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne ma wiele zalet, ale także jedną zasadniczą wadę – lokator je tylko wynajmuje. Czy uprawniony do mieszkania komunalnego może je wykupić na własność?

SRN14

Regulamin pracy zarządu

Wieloosobowy zarząd wspólnoty jest organem kolegialnym, który wspólnie podejmuje decyzje, za które jego członkowie odpowiadają solidarnie. Pełnienie bowiem funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej to nie tylko prawo do podejmowania decyzji, ale przede wszystkim odpowiedzialność za podjęte decyzje (karna i materialna). Stąd bardzo istotne jest dla osób działających w tym organie ustalenie zasad jego funkcjonowania, a przede wszystkim zasad podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu

Większość osób rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, decyduje się wykonywać ją we własnym mieszkaniu. Jakie wiążą się z tym formalności oraz jakie są konsekwencje finansowe wykorzystywania własnego mieszkania na potrzeby firmy?

Pomoc najuboższym Polakom w kwestiach mieszkaniowych

Osoby, które z uwag na swoje dochody nie mają możliwości kupienia własnego lokum, mają inne możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Jest to przede wszystkim najem mieszkań komunalnych - na zasadach korzystniejszych niż rynkowe. Można także skorzystać z dodatku mieszkaniowego. W tym artykule zajmiemy się więc instrumentami wspomagającymi osoby najuboższe.

ARN56

Wsparcie na termomodernizację budynków mieszkalnych

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów daje możliwości uzyskania wsparcia ze strony państwa dla działań mających na celu zmniejszenie energochłonności m.in. budynków mieszkalnych. W artykule wyjaśniam, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać takie dofinansowanie, jaka jest maksymalna wysokość donacji oraz opisuję krok po kroku procedurę uzyskania takiego wsparcia.

Uchwała remontowa może dotyczyć kwoty mniejszej niż potrzebna do remontu

Pytanie: Pytanie: Czy uchwała remontowa wspólnoty musi być poprzedzona zbieraniem ofert? Czy może być sytuacja odwrócona, w której mieszkańcy uchwalają, że przeznaczają np. 25.000 zł na wykonanie danej czynności z zastrzeżeniem, że jeżeli kwota będzie nie wystarczająca remont będzie kontynuowany w latach kolejnych ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym? Oczywiście każde kolejne wydatkowanie będzie poprzedzone uchwałą.

Spółdzielnia wynajmuje lokale dla firm - kto odpowiada za odpady

W sytuacji wynajmu lokalów będących własnością spółdzielni podmiotom gospodarczym, zgodnie z przepisami prawa, można przekazać odpowiedzialność za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal pod warunkiem spełnienia ustawowych wymagań. Wówczas przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowę, w której wskażą podmiot, który przejmie odpowiedzialność za wytworzone przez nich odpady i będzie odpowiadał za ich przekazanie uprawnionemu odbiorcy.

ARN55

Zwolnienie z opłaty jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem wierzyciela

Pytanie: Pytanie: Jestem zarządcą nieruchomości, w której jest sklep w podwórku – teraz zamknięty. Właściciel sklepu prosi o zwolnienie z płacenia za reklamę znajdującą się w gablocie na froncie kamienicy. Proszę mi podać podstawę prawną pozwalającą na zwolnienie go z płacenia od 1 kwietnia bez obawy, że wspólnota będzie protestować.

Zasady sporządzania operatów szacunkowych

Co to jest operat szacunkowy? W jakim celu i w jakich przypadkach należy go sporządzić? Odpowiedzi na te pytania, wprowadzające zarazem w „tajemniczy świat” wyceny nieruchomości, znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

Zalałem sąsiada, a nie mam ubezpieczenia

Wyrządzenie szkody sąsiadowi, np. przez zalanie czy chociażby uszkodzenie jego drzwi wejściowych przy wnoszeniu mebli na klatce, nigdy nie jest korzystne dla wzajemnych relacji. Sprawy komplikują jeszcze bardziej, gdy nie mamy ubezpieczenia, które pokryłoby daną szkodę. A co zrobić w sytuacji, gdy to nam szkodę wyrządził sąsiad bez ubezpieczenia?

ARN54

Wpływ epidemii na zebrania roczne

Powszechnie wiadomo, że we wspólnotach mieszkaniowych jednym z podstawowych obowiązków jest zwoływanie zebrań rocznych. W wielu wspólnotach te zebrania nie odbyły się z uwagi na rozpowszechniający się wirus COVID-19. Tymczasem bez tego zebrania trudno zarządzać wspólnotą mieszkaniową, bowiem nie ma uchwalonych zaliczek, ani planu gospodarczego.

Zalecenia dla wspólnot i spółdzielni w czasach pandemii

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniającej się w Polsce i ogłoszonej pandemii koronawirusa spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe powinny wdrożyć szczególne zasady działania.

Większa jawność w spółdzielniach – planowane zmiany

W ministerstwie sprawiedliwości trwają prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przyczyną zmian są złe działania spółdzielni mieszkaniowych przede wszystkim w zakresie transparentności.

ARN53

Zasady doboru urządzeń pomiarowych

Dobierając urządzenia pomiarowe należy mieć przede wszystkim na uwadze czy spełniają one wymagania przepisów prawa. W przypadku urządzeń pomiarowych tj. ciepłomierze i wodomierze jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie przyrządów pomiarowych. Dyrektywa ta została zaimplementowana do prawa polskiego w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, a także w rozporządzeniu ministra rozwoju z 2 czerwca 2016 r., w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych.

Umowa powierzeniaprzetwarzania danych osobowych

Zarządca nieruchomości, jako administrator danych osobowych, musi zawrzeć umowy powierzenia z firmami zewnętrznymi, np. biurem rachunkowym, jako „podmiotami przetwarzającymi”.

Regulamin pracy zarządu

Wieloosobowy zarząd wspólnoty jest organem kolegialnym<a >, który wspólnie podejmuje decyzje, za które jego członkowie odpowiadają solidarnie. Bowiem pełnienie funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej to nie tylko prawo do podejmowania decyzji, ale przede wszystkim odpowiedzialność za podjęte decyzje (karna i materialna). Stąd bardzo istotnym jest dla osób działających w tym organie ustalenie zasad jego funkcjonowania, a przede wszystkim zasad podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

ARN52

Zgodność zamierzenia budowlanego z użytkowaniem wieczystym

Pytanie: Proszę o wykładnię strony skarżącej na wydaną decyzję – pozwolenia na budowę pt. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy". Strona skarżąca nie zgadza się z treścią ww. decyzji. Z analizy akt sprawy wynika, że inwestor nie posiada prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, gdyż użytkowanie wieczyste ustanowione zostało na potrzeby biurowe, a nie hotelowe, co uniemożliwiło uwzględnienie zaskarżenia wniosku. Czy strona użyła właściwego argumentu w przedmiotowej sprawie?

Przekazanie dokumentacji nowemu zarządcy

Pytanie: Pytanie: Co powinna zawierać uchwała, by dotychczasowy zarządca – Zakład Komunalny miał obowiązek w krótkim czasie przekazać wybranemu większością głosów nowemu zarządowi wszelkie dokumenty (jakie?) dotychczasowego zarządu?

Osiedlowa walka o miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe, a właściwie ich niewystarczająca ilość, to jeden z głównych problemów, jeśli chodzi zarówno o miasta i osiedla mieszkaniowe. Kwestie dotyczące liczby miejsc parkingowych w teorii regulują plany zagospodarowania przestrzennego. Jednak w praktyce miejsc, gdzie można zaparkować, zwykle brakuje.

ARN51

Zaświadczenie o samodzielności lokali

Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest dokumentem potwierdzającym, że lokal spełnia wymogi ustawy o własności lokali i może być samodzielnym lokalem mieszkalnym lub niemieszkalnym. W przypadku lokali mieszkalnych czy usługowych w nowo realizowanych inwestycjach procedura uzyskania zaświadczenia jest stosunkowo prosta. Sytuacja komplikuje się w przypadku adaptacji strychów, w starych kamienicach, czy zmianach w lokalach, które już mają zaświadczenie o samodzielności. Jak zatem wygląda ta procedura w różnych przypadkach?

Zaskarżanie uchwał

Ustawa o własności lokali w artykule 25 precyzyjnie reguluje kwestię zaskarżania podjętych uchwał.

Wielkość zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości

Wielkość zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości wynika z przyjętych w planie gospodarczym założeń finansowych, czyli założonych kosztów eksploatacji nieruchomości w danym roku.

SRN13

Rodzaje zabezpieczeń płatności czynszowych w umowie najmu

Przekazując komuś nasz lokal można stosować różnorodne gwarancje spełnienia przez najemcę jego obowiązków wynikający z umowy. Najistotniejsze są te, które mogą być pomocne wynajmującemu w zaspokajaniu należności czynszowych, jeśli najemca zaprzestanie dobrowolnego regulowania swoich zobowiązań.

Procedura przyznawania mieszkań przez gminę

Uzyskanie własnego (a tak naprawdę najmowanego) mieszkania, należącego do gminy, nie jest proste. W tym artykule przyjrzymy się zasadom rozdzielania takich lokalów.

ARN50

Zaświadczenia o samodzielności lokali

Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest dokumentem potwierdzającym, że lokal spełnia wymogi ustawy o własności lokali i może być samodzielnym lokalem mieszkalnym lub niemieszkalnym. W przypadku lokali mieszkalnych czy usługowych w nowo realizowanych inwestycjach procedura uzyskania zaświadczenia jest stosunkowo prosta. Sytuacja komplikuje się w przypadku adaptacji strychów, w starych kamienicach, czy zmianach w lokalach, które już mają zaświadczenie o samodzielności.

Wspólnota mieszkaniowa powinna płacić podatek od reklam!

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 października 2019 r., wspólnota mieszkaniowa wynajmując powierzchnię budynku pod reklamę, zobowiązana jest od wskazanego dochodu wpłacić zaliczkę na podatek, zgodnie z art. 25 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).

Spójność danych ewidencyjnych działki w EGIB i KW

Wielu specjalistów wykonujących due diligence w zakresie prawnym mówi o tym, że najważniejsze w nabywaniu nieruchomości jest sprawdzenie księgi wieczystej (KW). Nic bardziej mylnego! Oprócz KW istnieje jeszcze Ewidencja Gruntów i Budynków (EGIB). Który rejestr jest ważniejszy i co należy zrobić w przypadku rozbieżności danych w tych dokumentach?