dyrektor - jeden męzczyzna pokazuje drugiemu dokumenty

Upewnij się, jakie uprawnienia ma rada nadzorcza

Funkcje kontrolne i nadzorcze są zasadniczym i najbardziej charakterystycznym przedmiotem działania rady nadzorczej. Dowiedz się, czy można powierzyć jej także inne uprawnienia jak np. określanie zasad naliczania opłat eksploatacyjnych.

Sprawozdanie środowiskowe

Co nowego w prawie wodnym w 2018 r.

Wody Polskie już od 2018 r. przejęły wykonywanie zadań dotychczasowego prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw. Zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczą utrzymania wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycji w gospodarce wodnej.

Wniosek o ustalenie sposobu korzystania

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności nieruchomości przysługuje kilku osobom. Jest to zagadnienie, które dotyczy dużej części właścicieli nieruchomości. Sprawdź, jak można uregulować wspólne korzystanie z danej nieruchomości przez współwłaścicieli, kiedy warto skierować wniosek o ustalenie sposobu korzystania do sądu oraz na czym polega umowa quoad usum.

zebranie rady pedagogicznej

Czy walne zgromadzenie podejmie decyzje w sprawie planu gospodarczego

Pytanie: Czy walne zgromadzenie może podejmować decyzje we wszystkich sprawach, w tym dotyczących rocznego planu gospodarczego?

miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Upewnij się, czy musisz dostosować budynek dla osób niepełnosprawnych

Często poruszanie się osób niepełnosprawnych w obrębie nieruchomości wielorodzinnej może wiązać się z dużymi trudnościami. Dowiedz się m.in., skąd można pozyskać fundusze na likwidację barier architektonicznych, czy wolno sfinansować środkami z funduszu remontowego budowę pochylni umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na parterze, o czym musisz pamiętać przy przebudowie budynku.

spotkanie, zebranie kilku osób

Sprawdź, jakie uchwały może podjąć walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie może – jako najwyższy organ spółdzielni – wyrazić swoje stanowisko w każdej sprawie dotyczącej spółdzielni, jeśli tylko zostanie ona wprowadzona do porządku dziennego obrad we właściwym trybie. Upewnij się, czy ta sama zasada dotyczy spraw należących do kompetencji innych organów oraz kiedy walne zgromadzenie może podjąć jedynie uchwałę o charakterze opinii.

kobieta przy komputerze - liczy coś

Sprawdź, co zmieni RODO w życiu zarządców nieruchomości

Już od 25 maja 2018 r. w Polsce będzie stosowane ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych RODO. Zobacz, co to zmieni w funkcjonowaniu zarządców nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

umowa / wymówienie

Dowiedz się, jakie są sposoby korzystania ze współwłasności

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności nieruchomości przysługuje kilku osobom. Jest to zagadnienie, które dotyczy dużej części właścicieli nieruchomości. Sprawdź, jak można uregulować wspólne korzystanie z danej nieruchomości przez współwłaścicieli, kiedy warto skierować wniosek o ustalenie sposobu korzystania do sądu oraz na czym polega umowa quoad usum.