Wzory dokumentów dla zarządców nieruchomości

Wzory dokumentów dla zarządców nieruchomości

Gminy posiadają na własność zarówno lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, jak i całe takie budynki, które wynajmują m.in. osobom fizycznym w celach mieszkaniowych. Podmiot, które chce wykupić takie mieszkanie bardzo często musi złożyć szereg różnych dokumentów, a gmina z kolei musi podjąć wiele uchwał.

Wpływ COVID-19 na pracę spółdzielni  i wspólnot

Wpływ COVID-19 na pracę spółdzielni i wspólnot

Pandemia COVID-19 wciąż się rozszerza, pomimo wielu działań mających na celu jej ograniczenie. Spółdzielnie i wspólnoty muszą się w związku z tym również borykać z różnymi problemami, mniej lub bardziej istotnymi.

IRN06

VADEMECUM ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Każda wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna odpowiada za swoje zobowiązania. Ponadto, uzupełniającą odpowiedzialność mogą ponosić również jej członkowie. Chodzi tu o obowiązki wspólnoty niedotyczące nieruchomości wspólnej, która powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna. Dowiedz się, kto i na jakich zasadach odpowiada za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej niedotyczące nieruchomości wspólnej.

Koronawirus w budownictwie i nieruchomościach

Koronawirus w budownictwie i nieruchomościach

Od kilku tygodni panująca w Polsce epidemia COVID-19, popularnie zwanego koronawirusem, odciska piętno nie tylko zdrowotne na mieszkańcach naszego kraju, ale również na funkcjonowaniu wszystkich instytucji, zarówno tych małych, jak  i tych dużych.

Przechwytywanie

Wzory uchwał i regulaminów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami

Zasady dotyczące zarządzania oraz korzystania z nieruchomości wspólnej warto sprecyzować w postaci odpowiednich regulaminów. Każdy taki regulamin przyjmowany jest w formie uchwały właścicieli lokali. Niniejsza publikacja stanowi zbiór przykładowych uchwał dotyczących wprowadzenia regulaminów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych oraz załączników do tychże uchwał w postaci samych regulaminów. Aby wzory były dla czytelnika zrozumiałe, zostały przykładowo wypełnione i opatrzone praktycznymi komentarzami.

Przechwytywanie

Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych

Spółdzielnie należą do podmiotów o szczególnym charakterze społeczno-gospodarczymi z tego względu są wnikliwie obserwowane przez środowisko, w którym funkcjonują. Znajdują się także często pod silną presją społeczną. Zachowanie w trakcie działalności wysokich norm moralnych i etycznych ma więc szczególne znaczenie. W dobie wszechobecnej konkurencji wielkie międzynarodowe firmy pragną zwrócić na siebie uwagę, promując etyczny biznes, a Komisja Europejska zwraca coraz większą uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. Dlatego też Kongres Spółdzielczości opracował zbiór spółdzielczych wartości i zasad postępowania w postaci Kodeksu Dobrych Praktyk Spółdzielczych. Stanowi on jednocześnie zbiór wzajemnych obowiązków i relacji wielkiej wspólnoty, jaką stanowią spółdzielnie i ich członkowie.

Przechwytywanie2

Wzory uchwał wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w sprawach lokalowych z praktycznymi komentarzami

Każda decyzja wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej dotycząca lokali powinna mieć formę uchwały. Niniejsza publikacja stanowi zbiór najważniejszych uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną przeznaczony do praktycznego wykorzystania przez właścicieli lokali. Aby wzory te były dla czytelnika zrozumiałe, zostały przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzami.

Przechwytywanie

Wzory uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością z praktycznymi komentarzami

Jeżeli w naszym budynku lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, konieczne jest powołanie zarządu. Zarówno zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani. Każda decyzja właścicieli lokali dotycząca zarządu nieruchomością wspólną powinna mieć formę uchwały. Niniejsza publikacja stanowi zbiór najważniejszych uchwał dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną przeznaczony do praktycznego wykorzystania przez właścicieli lokali. Aby wzory te były dla czytelnika zrozumiałe,zostały przykładowo wypełnione i opatrzone komentarzami.

Przechwytywanie

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Sprawdź, kiedy przysługuje i jak się o nie ubiegać

Przeprowadzenie procedury wywłaszczeniowej dozwolone jest jedynie w ściśle określonych przypadkach, a rekompensatą za odebrane nam dobro ma być wypłata słusznego odszkodowania. Dowiedz się, w jaki sposób określana jest wysokość odszkodowania, kto jest odpowiedzialny za wypłatę, jak się odwoływać od decyzji wydawanych w tej sprawie, komu przysługuje wypłata zaliczki, a komu nieruchomość zamienna. Szczególnej uwagi wymagają też terminy na podjęcie poszczególnych działań.

Przechwytywanie2

Nadbudowa lub przebudowa nieruchomości wspólnej. Sprawdź, jak wspólnota może zarządzać powstałym w ten sposób lokalem

Udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego to czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Oznacza to, że do ich podjęcia potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Dowiedz się, jak wspólnota powinna podjąć taką uchwałę i jak zarządzać lokalem powstałym w wyniku nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej.