Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – poznaj obowiązki spółdzielni

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługiwać może wyłącznie osobie posiadającej status członka spółdzielni, stąd też z chwilą ustania tego statusu prawo to niejako automatycznie wygasa.Zapoznaj się z różnymi aspektami związanymi z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i zyskaj pewność, że działasz zgodnie z przepisami.

Upewnij się, jakie są rodzaje pełnomocnictwa we wspólnocie mieszkaniowej

Aby głosować na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, nie trzeba być osobiście obecnym. Podejmowanie decyzji (głosowanie) można powierzyć pełnomocnikowi. Czy jednak jesteś pewny, jakie są rodzaje pełnomocnictwa oraz czy można udzielić pełnomocnictwa najemcy lokalu? W tym e-booku znajdziesz przygotowane przez naszego eksperta odpowiedzi na te pytania.

Jak prowadzić finanse we wspólnocie mieszkaniowej – praktyczne wskazówki ekspertów

Zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Dowiedz się, kto ustala zasady i sposób prowadzenia ewidencji we wspólnocie mieszkaniowej.

Upewnij się, jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie zarządu

Jednym z obowiązków profesjonalnego zarządcy, a zarazem jednym z obligatoryjnych punktów corocznego zebrania ogółu właścicieli, jest złożenie rocznego sprawozdania ze swojej działalności przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Z tego e-booka dowiesz się, jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie zarządu, by było przygotowane zgodnie z przepisami.

Dowiedz się, jak sporządzić prawidłowy regulamin porządku domowego w zarządzanym budynku

Wspólnoty mieszkaniowe w celu stworzenia podstaw prawnych do zapewnienia czystości i porządku na terenie nieruchomości podejmują uchwały w sprawie regulaminu porządku domowego. Sprawdź, o czym musisz pamiętać przygotowując taki dokument oraz jakie zapisy są niezgodne z prawem.

6 etapów procedury wyodrębnienia wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielni

Dowiedz się, na czym polega prawo właścicieli lokali do odłączenia się od spółdzielni mieszkaniowej, kiedy spółdzielnia będzie sprawować zarząd powierzony, jakie wspólnota mieszkaniowa może uzyskać korzyści po odłączeniu się od spółdzielni oraz jak prawidłowo przeprowadzić wyodrębnienie wspólnoty ze spółdzielni mieszkaniowej.

Upewnij się, jak prawidłowo dysponować funduszem remontowym we wspólnocie mieszkaniowej

Z tego e-booka dowiesz się, w jaki sposób sfinansować budowę placu zabaw, czy masz prawo przeznaczyć pożytki do funduszu remontowego, jak prawidłowo ustalić jednorazową dopłatę, co oznacza prawo do dysponowania nieruchomością na cele remontowe. Zapoznasz się w nim z interesującymi orzeczeniami sądów oraz pozyskasz gotowe rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem funduszu remontowego.

Poznaj zasady dysponowania funduszem remontowym w spółdzielni

Upewnij się, czy spółdzielnia powinna tworzyć odrębne fundusze remontowe dla poszczególnych nieruchomości, a także czy pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej może przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

Dowiedz się, jak sprawnie przeprowadzić okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej, gazowej i elektrycznej w lokalach

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli. Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć w sytuacji, gdy właściciel nie udostępnia lokalu do obowiązkowych kontroli oraz o czym musisz pamiętać zlecając przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej i elektrycznej.

Podatek od nieruchomości 2017

Dowiedz się, jakie ostatnio nastąpiły zmiany w podatku od nieruchomości oraz jakie obowiązują stawki podatków lokalnych.