WYDANIE ONLINE

Aby zapobiegać utracie płynności finansowej zarząd wspólnoty albo zarządca, któremu ta czynność została powierzona w umowie, powinien na bieżąco kontrolować terminowość wpłat i podejmować właściwe środki w celu doprowadzenia do zaspokojenia ewentualnego długu. To jakie konkretne działania są podejmowane przez zarząd albo zarządcę może wynikać z treści obowiązującej we wspólnocie uchwały albo z przyjętego sposobu działania.

czytaj więcej »

Opis problemu: Wielu spadkobierców nie reguluje spraw spadkowych próbując w ten sposób oszukiwać wspólnotę czy spółdzielnię. Mimo, że niejednokrotnie mieszkają w mieszkaniu zmarłego właściciela nie pokrywają kosztów związanych z lokalem twierdząc, że skoro nie ma formalnego właściciela, bo ten nie żyje nie ma też obowiązku płacenia. Dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ta sytuacja wywołuje problem, bo skoro właściciel nie żyje nie wiadomo, do kogo kierować roszczenia i przeciwko komu występować o zapłatę zaległości na drogę sądową, ani jak postępować w stosunku do osoby zajmującej lokal.

czytaj więcej »

Kiedy podejmować negocjacje z klientem?

czytaj więcej »

Przejęciu nowo wybudowanej nieruchomości bezpośrednio od dewelopera niejednokrotnie wiąże się z wystąpieniem usterek na częściach jej wspólnych, jak i w lokalach mieszkalnych. W takiej sytuacji powinieneś zachować formalną drogę zgłoszenia powstałej nieprawidłowości do wykonawcy.

czytaj więcej »

Zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną, jest obowiąza¬ny prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspól¬ną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

czytaj więcej »

Przeprowadzenie przeglądu okresowego jest istotne ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników budynku, jak i zachowanie właściwego stanu technicznego obiektu.

czytaj więcej »

W bieżącym roku we wspólnocie mieszkaniowej zaplanowane zostały przeglądy, jednak problemem jest ustalenie z niektórymi właścicielami terminu udostępnienia lokalu w celu wykonania okresowej kontroli. Jak możesz temu zaradzić? 

czytaj więcej »

wiper-pixel