WYDANIE ONLINE

Wyodrębnienie wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielni, szczególnie w przypadku dużych jednostek jest korzystnym rozwiązaniem dla właścicieli lokali. Zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury wyodrębnienia wspólnoty ze spółdzielni mieszkaniowej i sprawdź, co powinieneś wiedzieć o przeprowadzeniu takiej zmiany.

czytaj więcej »

Listopad to dobry moment aby poważnie pracować nad przygotowanie planu remontów na przyszły rok celem przedstawienia go wspólnocie mieszkaniowej do zatwierdzenia.

czytaj więcej »

Usługi ochroniarskie zwłaszcza na ogrodzonym i monitorowanym terenie mogą znacząco przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców i ich własności. Celem takich usług jest zapewnienie dozoru części wspólnych nieruchomości i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz interwencje w przypadku zagrożenia. O czym powinieneś szczególnie pamiętać podejmując decyzje o wyborze firmy ochroniarskiej?

czytaj więcej »

Dzierżawa podobnie jak najem i użyczenie jest umową dotyczącą czasowego korzystania z rzeczy, w tym także z nieruchomości. Umowę użyczenia od umowy najmu i umowy dzierżawy odróżnia przede wszystkim nieodpłatny charakter użyczenia podczas gdy umowa najmu i umowa dzierżawy są umowami odpłatnymi.

czytaj więcej »

Jako zarządca ponosisz odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, a także za przechowywanie KOB i załączanych do niej dokumentów, przez okres istnienia obiektu budowlanego, którego dotyczą. Niestosowanie się do tych zasad i przepisów prawa budowlanego jest wykroczeniem karanym wysoką grzywną.

czytaj więcej »

Usługi ochroniarskie, zwłaszcza na ogrodzonym i monitorowanym terenie, mogą znacząco przyczynić się do poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców i ich własności. O czym powinieneś szczególnie pamiętać, podejmując decyzję o wyborze firmy ochroniarskiej?

czytaj więcej »

PYTANIE: Na terenie należącym do spółdzielni mieszkaniowej oznaczonych zostało kilka miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Jeden z mieszkańców mający orzeczenie o znacznej niepełnosprawności chciałby, aby obok jego bloku jedno miejsce udostępnić wyłącznie jemu. Czy mogę to przeprowadzić?

czytaj więcej »

Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej, zgodnie z jej przeznaczeniem. Jednocześnie jest obowiązany korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Nieuprawnione zajęcie części wspólnej nieruchomości jest sprzeczne z tym obowiązkiem. Sprawdź, co możesz zrobić, aby przeciwdziałać stratom, na jakie narażona jest wspólnota w sytuacji bezprawnego korzystania z części wspólnej, jaką jest korytarz. Korytarz będący częścią klatki schodowej jest częścią wspólną nieruchomości w rozumieniu ustawy o własności lokali.

czytaj więcej »

Opłacanie przez właścicieli lokali miesięcznych zaliczek na koszty zarządu ma zapewnić płynną, bieżącą gospodarkę oraz zarząd nieruchomością wspólną, bez konieczności zaciągania pożyczek lub krótkoterminowych kredytów. 

czytaj więcej »

Na teren należący do wspólnoty mieszkaniowej przechodzą gałęzie drzewa z sąsiedniej działki. Często przy silnym wietrze na teren należący do wspólnoty spadają z niego gałęzie. Mieszkańcy skarżą się, że może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Czy jako zarządca mogę doprowadzić do ich usunięcia?

czytaj więcej »

Wspólnota przeze mnie zarządzana funkcjonuje od niedawna. W jej skład wchodzą dwa nowo wybudowane budynki mieszkalne. Jakiś czas temu właściciele zaczęli zwracać się dozarządu z wnioskami dotyczącymi roszczeń z tytułu rękojmi. Czy wspólnota powinna na nie odpowiedzieć? 

czytaj więcej »

Opis problemu: W zarządzanej przeze mnie wspólnocie mieszkaniowej konieczne jest wykonanie remontu i ocieplenie zniszczonej i nieszczelnej elewacji. Niestety wspólnota nie dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi. Tak więc sytuacja wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu bankowego. Jednak część lokatorów nie wyraża na to zgody i blokuje podjęcie uchwały w kwestii zaciągnięcia kredytu bankowego. Pomimo zmiany zarządu nie udało się doprowadzić do porozumienia. W jaki sposób mogę rozwiązać ten problem?

czytaj więcej »

Sytuacja, kiedy lokator nie płaci notorycznie za czynsz, może w skrajnej sytuacji doprowadzić do tego, że będzie brakowało pieniędzy na bieżące remonty. Co gorsza należności z tytułu mediów będziesz musiał pośrednio rozdzielić na pozostałe lokale, a zatem mieszkańcom wzrośnie koszt utrzymania. W miarę możliwości powinieneś dążyć do polubownego rozwiązania.

czytaj więcej »

Opis problemu: Do zarządzanej przeze mnie wspólnoty zgłaszają się fi rmy, które chciałyby umieścić na fasadzie budynku swoje reklamy. Czy mogę swobodnie podjąć decyzję o zamieszczeniu wybranej reklamy, czy też muszę uzyskać zgodę wspólnoty?

czytaj więcej »

wiper-pixel