WYDANIE ONLINE

Pamiętaj, funduszu remontowego nie możesz przeznaczyć na inwestycje
Wspólnota mieszkaniowa, podejmując uchwały remontowe powinna mieć na uwadze, że jej uprawnienia ograniczają się do zarządzania nieruchomością wspólną i nie ma prawa wykraczać poza te granice. Nie można więc realizować remontów np. na sąsiedniej nieruchomości. Przekonaj się, jak dysponować funduszem remontowym, by uniknąć konfliktów i nieporozumień, a nawet konfliktów prawnych.

czytaj więcej »

Wspieranie termomodernizacji i remontów może przybrać różne formy pomocowe. Jedna z nich to premia termomodernizacyjna, którą można uzyskać po spełnieniu określonych warunków. Formą pomocy może być także pomoc podatkowa.

czytaj więcej »

Właściwe utrzymanie obiektu budowlanego jest rolą właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Do jego podstawowych obowiązków należy użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska, jak również utrzymanie stanu technicznego i estetycznego, które nie pogorszą właściwości użytkowych i sprawności budynku. Ponadto musi zapewnić bezpieczeństwo użytkowania obiektu w razie wystąpienia oddziaływujących na niego czynników zewnętrznych.

czytaj więcej »

We wspólnocie może, na mocy wzajemnych porozumień między współwłaścicielami, zostać dokonany inny podział tych części nieruchomości wspólnej. Czy zatem korytarz, jako część wspólna, może stać się własnością lub zostać oddany do wyłącznego korzystania na rzecz jednego z członków wspólnoty?

czytaj więcej »

Zrealizowanie inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością przejścia skomplikowanej procedury, a podstawy do wydania pozytywnych decyzji inwestycyjnych są zróżnicowane w skali różnych gmin. Wszystko to sprawia, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest niekorzystna dla inwestorów budowlanych. Dlatego też planowane są zmiany w postaci Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

czytaj więcej »

Obowiązkowe zebranie zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany zwoływać co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Dowiedz się, jakie są obligatoryjne elementy zebrania obowiązkowego, by nikt nie mógł podważyć ważności podjętych na nim decyzji.

czytaj więcej »

Korytarz będący częścią klatki schodowej jest częścią wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W związku z tym nieuprawnione zajęcie korytarza przez członka wspólnoty i traktowanie go jak części mu przynależnej może powodować duże problemy. Upewnij się, jak się obronić przed nieuprawnionym zajęciem wspólnego korytarza.

czytaj więcej »

Bardzo istotną w praktyce zmianą w zakresie Prawa budowlanego jest dodanie do art. 30 ust. 6a, który wprowadza szczególną formę liczenia biegu terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ administracji budowlanej w odpowiedzi na zgłoszenie inwestora o zamiarze przystąpienia do prac.

czytaj więcej »

Obligatoryjne elementy zebrania obowiązkowego jest uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu; ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 uwl a także sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

czytaj więcej »

wiper-pixel