WYDANIE ONLINE

Co zrobić w przypadku naruszenia podziału quoad usum
Opis problemu: W naszej wspólnocie mieszkaniowej części nieruchomości wspólnej w postaci komórek lokatorskich zostały przydzielone do wyłącznego korzystania właścicielom lokali w umowie o podziale quoad usum. Jeden z właścicieli przyłączył komórkę do lokalu zamurowując do niej wejście od strony korytarza, a tworząc nowe wejście w ścianie nośnej od strony lokalu. Czy miał do tego prawo? Poza zwykłym przydzieleniem komórek konkretnym właścicielom umowa nie opisuje dalszych uprawnień związanych w korzystaniem z komórek.

czytaj więcej »

Fundusze remontowe są tworzone w drodze odrębnej uchwały wspólnoty, która określa na jakie cele można przeznaczyć gromadzone środki. W większości przypadków w ten sposób finansowane są remonty nieruchomości wspólnej. Jeśli fundusz remontowy w Twojej wspólnocie ma taki właśnie charakter, wówczas jego wykorzystanie na inwestycję stanowić będzie naruszenie przepisów. Dowiedz się dlaczego.

czytaj więcej »

Określenie wartości przedmiotu sporu (wps) jest jednym z wymagań formalnych dla pozwu, a spełnienie go pozostawiono zarządcy nieruchomości - powodowi. Jego oświadczenie - czyli to co wpisze w praktyce na pierwszej stronie pisma - może być kwestionowane przez stronę przeciwną oraz podlega kontroli sądu. Błędne określenie wps może wydłużyć proces sądowy i narazić Cię na dodatkowe koszty. Sprawdź jak tego uniknąć.

czytaj więcej »

Sprawy dotyczące numeracji porządkowej nieruchomości reguluje ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z nią do zadań gminy należy m.in. ustalanie numerów porządkowych. Czy organ administracji oznaczy numerem budynek, który nie został jeszcze oddany do użytkowania?

czytaj więcej »

W książce obiektu budowlanego rejestrowane są tylko kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych wykonywane co najmniej raz do roku oraz wykonywane co najmniej raz na pięć lat. Na właścicielu i zarządcy obiektu budowlanego spoczywa jeszcze obowiązek wykonywania wielu innych kontroli oraz archiwizowania protokołów z tych kontroli (bez wpisu do książki obiektu budowlanego).

czytaj więcej »

Wspólnota złożyła w przedsiębiorstwie energetycznym wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej jednak firma uznała, że nie ciąży na niej publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych. Czy miała rację?

czytaj więcej »

Wspólnota w drodze indywidualnego zbierania głosów podjęła uchwałę, zgodnie z którą nadwyżkę wyniku finansowego z eksploatacji i energii cieplnej przeznaczono na działania związane z przeprowadzeniem badań stanu technicznego budynku. Czy takie działania są zgodne z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną?

czytaj więcej »

wiper-pixel