WYDANIE ONLINE

Upewnij się, czy uchwały podjęte podczas wadliwie zwołanego zebrania są ważne
Ustawa o własności lokali nie uzależnia zdolności właścicieli lokali do podjęcia uchwał na zebraniu od jego należytego zwołania. Decydujące znaczenie ma treść woli wyrażona przez właścicieli lokali w podjętych uchwałach, a nie kwestie proceduralne. Co to oznacza w praktyce?

czytaj więcej »

Wydatki na koszty zarządu, a także pobierane zaliczki powinny obciążać członków wspólnoty proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej. Inne potraktowanie tej zasady kłóciłoby się z elementarnymi zasadami sprawiedliwego i równego traktowania właścicieli. Zapoznaj się z orzeczeniem sądu, by uniknąć błędów w swojej pracy.

czytaj więcej »

Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi sprawowanemu przez jednego z członków oraz remontu wschodniej elewacji budynku. Kosztem prac remontowych zostali obciążeni właściciele tylko części mieszkań znajdujących się w budynku. Dowiedz się, dlaczego sąd uznał, że ta wspólnota mieszkaniowa nie mogła uchwalić absolutorium dla zarządu.

czytaj więcej »

Gdy zaistnieje potrzeba sfinansowania remontów nieprzewidzianych w planie, kwoty znajdujące się na funduszu remontowym mogą być niewystarczające. Pojawia się wówczas problem skąd pozyskać potrzebne finanse. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu bankowego warto rozważyć inną możliwość czyli podwyżkę zaliczek na fundusz remontowy. Upewnij się, kiedy jest ona uzasadniona.

czytaj więcej »

Nieprawidłowości w zwołaniu zebrania właścicieli lokali mogą być uznane za zasadną przyczynę unieważnienia uchwał na nim podjętych. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy skarżący uchwałę właściciel wykazał, że miały one wpływ na treść konkretnej skarżonej uchwały i w związku z tym jest ona niezgodna z prawem lub z umową właścicieli lokali albo narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza interesy skarżącego uchwałę właściciela lokalu.

czytaj więcej »

Aby głosować na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, nie trzeba być osobiście obecnym. Podejmowanie decyzji (głosowanie) można powierzyć pełnomocnikowi.

czytaj więcej »

O tym, czy uchwała została podjęta, decyduje fakt, czy jej treść zaaprobowała większość właścicieli lokali (art. 23 ustawy o własności lokali). Zdarza się jednak, że właściciele nie interesują się sprawami wspólnoty i nie uczestniczą w zebraniach. Nie musisz rozkładać rąk, ponieważ istnieją rozwiązania również takiej sytuacji.

czytaj więcej »

Książkę Obiektu Budowlanego należy systematycznie prowadzić przez cały okres użytkowania obiektu budowlanego, to jest aż do jego rozbiórki lub otrzymania decyzji administracyjnej o wyłączeniu obiektu z użytkowania. Wpisy powinny być wykonywane starannie w sposób trwały, przez właściciela lub zarządcę obiektu, bądź osobę przez nich upoważnioną. Dowiedz się, jak zgodnie z przepisami poprawić błędy w KOB.

czytaj więcej »

Ustawy Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego wprowadzają zmiany w zakresie formy czynności prawnych. Nowe regulacje dotyczą formy dokumentowej. Kolejny etap informatyzacji w postępowaniu cywilnym ma na celu zrównanie oświadczenia woli złożonego w formie elektronicznej z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel