WYDANIE ONLINE

Sprawdź, kiedy powstaje odrębna własność lokalu
W budynku mogą znajdować się pomieszczenia lub lokale, które nie stanowią wyodrębnionego przedmiotu własności. Aby możliwe było nabycie takiego lokalu przez nowego właściciela musi być on samodzielny. Upewnij się, czy brak dokumentacji technicznej budynku zablokuje wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz jak należy prawidłowo sporządzić umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stała się faktem. Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze – została podpisana 2 sierpnia 2017 r. przez prezydenta i weszła w życie 9 września br.

czytaj więcej »

Często przy wejściu do budynku znajdują się stopnie, wycieraczki, progi lub elementy metalowe, zwiększające ryzyko potknięcia albo poślizgnięcia. Jeśli spółdzielnia nie zadba o właściwe oświetlenie, niebezpieczeństwo wypadku wzrasta. Sprawdź, kiedy oświetlenie jest należyte oraz jak często przeprowadzać kontrole jego sprawności.

czytaj więcej »

Problem: Większość współwłaścicieli nieruchomości wyraziła zgodę na docieplenie budynku. Odpowiada im to, że taka modernizacja pomoże zmniejszyć koszty ogrzewania lokali. Tylko dwóch właścicieli nie wyraziło zgody na takie prace. Czy spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza tym blokiem, ma prawo wykonać docieplenie budynku?

czytaj więcej »

Inwestor, oddając do użytkowania budynek, zobowiązany jest przekazać właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Jakie jeszcze dokumenty powinien przekazać? Co zrobić, jeśli deweloper odmawia przekazania dokumentacji technicznej lub unika jej przekazania? Kto zapłaci za odtworzenie dokumentacji technicznej nieruchomości? Zapoznaj się z odpowiedziami na te pytania.

czytaj więcej »

Zarządcy nieruchomości napotykają na spore trudności w przypadku budowy studni chłonnych na posesji, którą zarządzają. Zyskaj odpowiedzi na pytania: czy studnia chłonna jest urządzeniem wodnym oraz czy na jej budowę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

czytaj więcej »

Problem: Czy wspólnota mieszkaniowa może udostępnić informacje o zaległościach we wnoszeniu opłat swoich członków innym osobom należącym do wspólnoty?

czytaj więcej »

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej według zasad uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Dowiedz się, co musi zawierać decyzja ustanawiająca trwały zarząd, jaka nieruchomość może być oddana w trwały zarząd oraz kiedy wygasa trwały zarząd.

czytaj więcej »

We wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali oprócz opłat związanych z ich lokalami muszą ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Dopóki gmina posiada lokale ma obowiązek partycypacji w tych wydatkach.

czytaj więcej »

wiper-pixel