WYDANIE ONLINE

Dowiedz się, czy można połączyć dwa sąsiadujące mieszkania we wspólnocie
Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymagają zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd.

czytaj więcej »

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów prawdopodobnie wejdzie w życie na początku nowego roku. Już dziś dowiedz się, na czym będą polegać najważniejsze zmiany.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 1 września 2017 r., przewiduje uszczelnienie systemu sankcji dla podmiotów działających na rynku nieruchomości. Dowiedz się, jakie kary grożą zarządcom niebędącym przedsiębiorcami.

czytaj więcej »

W związku ze zbyt dużą liczbą samochodów w stosunku do miejsc parkingowych na osiedlach, wspólnoty mieszkaniowe podejmują uchwały w tym zakresie, próbując rozwiązać ten problem. Niestety, większość z tych uchwał nie jest możliwa do wyegzekwowania, gdyż, jak wynika z orzecznictwa sądów, wspólnota nie może stosować sankcji.

czytaj więcej »

Istnieją różne przyczyny likwidacji spółdzielni. Jedną z nich jest taka decyzja członków spółdzielni, która zapada w drodze stosownej uchwały.

czytaj więcej »

Listopad to dobra pora, aby dopinać prace prowadzone nad przygotowaniem planu remontów na przyszły rok, celem przedstawienia go wspólnocie mieszkaniowej do zatwierdzenia.

czytaj więcej »

Zarządzając nieruchomościami, warto znać zasady, na jakich zapewnia się prawo do korzystania z ogródków przydomowych we wspólnocie. Aby zagwarantować pod względem prawnym prawo do ogródka należałoby wówczas ustanowić służebność gruntową lub dokonać określenia korzystania z nieruchomości, zawierając umowę quoad usum. 

czytaj więcej »

Wspólnoty mieszkaniowe niejednokrotnie mają problem z nietypowymi uprawnieniami właścicieli, takimi jak np. prawo do ogródka. Zarządzając nieruchomościami, warto więc znać zasady, na jakich zapewnia się prawo do korzystania z nich oraz jakie to niesie skutki dla wspólnoty mieszkaniowej.

czytaj więcej »

Co do zasady spółdzielnia mieszkaniowa obowiązana jest udostępniać swoim członkom do wglądu dokumentację dotyczącą spółdzielni. Dowiedz się, czy dotyczy to również umów zawieranych z osobami trzecimi.

czytaj więcej »

Ogrzewanie mieszkania spoczywa na zarządcy nieruchomości. Jednak kto podejmuje decyzję w sprawie wyboru metody rozliczania ciepła we wspólnocie mieszkaniowej oraz co zrobić, gdy użytkownik lokalu nie udostępni zarządcy budynku ciepłomierzy w celu dokonania ich odczytu? Zapoznaj się z odpowiedziami na te pytania.

czytaj więcej »

Kwestię krzyża czy kapliczki przydrożnej, które nie były nigdy odrestaurowane i zagrażają bezpieczeństwu, można zgłosić organowi nadzoru budowlanego, który na podstawie art. 48 ust. 1 prawa budowlanego może podjąć decyzje o ich rozbiórce. Zgodnie z tym przepisem organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego.

czytaj więcej »

Pytanie: Co, jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej. powinienem zrobić, w sytuacji niesprawnej wentylacji w lokalu mieszkalnym?

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygnaturze akt III CZP 69/16 podjął uchwałę, w której stwierdził, że roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat. 

czytaj więcej »

wiper-pixel