WYDANIE ONLINE

Czy należy zawrzeć umowę z członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej
Zgodnie z ustawą o własności lokali jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Dowiedz się, czy fakt powołania członka zarządu wiąże się z obowiązkiem zawarcia z nim umowy.

czytaj więcej »

Dowiedz się, czy w sytuacji ubiegania się o status członka spółdzielnia mieszkaniowa może zażądać złożenia deklaracji a także uiszczenia wpisowego i udziałów.

czytaj więcej »

W skład kosztów sporządzenia odpisów i dokumentów, ale także udostępniania członkowi spółdzielni ich treści do samodzielnego wykonywania fotokopii w siedzibie spółdzielni, mogą wchodzić jedynie faktyczne wydatki ponoszone przez spółdzielnię na realizację zadań, co wyklucza osiąganie przez spółdzielnię z tego tytułu jakichkolwiek zysków.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyniosła wiele zmian w spółdzielczości mieszkaniowej. Nowe zasady wpływają także na procedurę odłączenia się właścicieli od spółdzielni. Pobierz aktualny wzór uchwały o odłączeniu od spółdzielni mieszkaniowej.

czytaj więcej »

Właściwe utrzymanie budynku należy do podstawowych obowiązków ich właścicieli czy zarządców, którym powierzono ich administrowanie. Pamiętać bowiem należy, że nie wolno swoim działaniem czy zaniechaniem powodować zagrożenia dla innych. Śnieg zalegający na dachach, schodach, utrudniający przejście chodnikiem, czy ten zasypujący powierzchnie balkonów to jest problem. Dowiedz się, kto powinien go usunąć oraz jak rozstrzygnąć kto odpowiada za odśnieżanie jakiej części nieruchomości wspólnej.

czytaj więcej »

Artykuł 56 ustawy Prawo spółdzielcze stanowi, że członkowie rady i zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności zabrania im się występowania jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Dowiedz się, jaka jest definicja działalności konkurencyjnej oraz co grozi członkowi rady nadzorczej za naruszenie zakazu konkurencji.

czytaj więcej »

Rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Dowiedz się, z ilu członków musi się składać oraz czy można uznać ją za organ nieistniejący, jeśli liczy mniej członków niż przewiduje statut.

czytaj więcej »

Problem: Zgodnie z prawem budowlanym wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane do przeprowadzania okresowych kontroli w nieruchomości, w tym pomiaru: rezystancji instalacji elektrycznej i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Czy zarządca na podstawie uchwały wspólnoty może ograniczyć powyższe pomiary do instalacji w pomieszczeniach wspólnych oraz instalacji służącej więcej niż jednemu użytkownikowi?

czytaj więcej »

wiper-pixel