WYDANIE ONLINE

Sprawdź, co zmieni RODO w życiu zarządców nieruchomości
Już od 25 maja 2018 r. w Polsce będzie stosowane ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych RODO. Zobacz, co to zmieni w funkcjonowaniu zarządców nieruchomości, w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

czytaj więcej »

Często poruszanie się osób niepełnosprawnych w obrębie nieruchomości wielorodzinnej może wiązać się z dużymi trudnościami. Dowiedz się m.in., skąd można pozyskać fundusze na likwidację barier architektonicznych, czy wolno sfinansować środkami z funduszu remontowego budowę pochylni umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na parterze, o czym musisz pamiętać przy przebudowie budynku.

czytaj więcej »

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności nieruchomości przysługuje kilku osobom. Jest to zagadnienie, które dotyczy dużej części właścicieli nieruchomości. Sprawdź, jak można uregulować wspólne korzystanie z danej nieruchomości przez współwłaścicieli, kiedy warto skierować wniosek o ustalenie sposobu korzystania do sądu oraz na czym polega umowa quoad usum.

czytaj więcej »

Walne zgromadzenie może – jako najwyższy organ spółdzielni – wyrazić swoje stanowisko w każdej sprawie dotyczącej spółdzielni, jeśli tylko zostanie ona wprowadzona do porządku dziennego obrad we właściwym trybie. Upewnij się, czy ta sama zasada dotyczy spraw należących do kompetencji innych organów oraz kiedy walne zgromadzenie może podjąć jedynie uchwałę o charakterze opinii.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy walne zgromadzenie może podejmować decyzje we wszystkich sprawach, w tym dotyczących rocznego planu gospodarczego?

czytaj więcej »

Funkcje kontrolne i nadzorcze są zasadniczym i najbardziej charakterystycznym przedmiotem działania rady nadzorczej. Dowiedz się, czy można powierzyć jej także inne uprawnienia jak np. określanie zasad naliczania opłat eksploatacyjnych.

czytaj więcej »

Wody Polskie już od 2018 r. przejęły wykonywanie zadań dotychczasowego prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw. Zadania, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczą utrzymania wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycji w gospodarce wodnej.

czytaj więcej »

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności nieruchomości przysługuje kilku osobom. Jest to zagadnienie, które dotyczy dużej części właścicieli nieruchomości. Sprawdź, jak można uregulować wspólne korzystanie z danej nieruchomości przez współwłaścicieli, kiedy warto skierować wniosek o ustalenie sposobu korzystania do sądu oraz na czym polega umowa quoad usum.

czytaj więcej »

wiper-pixel