WYDANIE ONLINE

Poznaj istotne zmiany dla zarządców w prawie budowlanym w 2018 roku
1 stycznia 2018 r. doczekaliśmy się nowości w szeroko rozumianym prawie budowlanym. Sprawdź, jakich.

czytaj więcej »

Problem: Od czterech z siedmiu właścicieli lokali nie mogę ściągnąć zapłaty składek członkowskich. W tej sprawie jako przewodniczący wspólnoty mieszkaniowej zwróciłem się do kancelarii prawnej, jednak brak jest rezultatu. Obawiam się przedawnienia terminu ściągalności składek. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

czytaj więcej »

Rada gminy nie jest upoważniona do nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku umiejscowienia pojemników na odpady w określonym miejscu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Upewnij się, co to oznacza w praktyce.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wspólnota mieszkaniowa może na swoim zielonym terenie zamieścić tabliczkę z informacją o zakazie wyprowadzania psów? Czy będzie ona mieć moc prawną?

czytaj więcej »

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 24 [1] ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym, w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi we współwłasności nieruchomości wspólnej. Sprawdź, jak w praktyce wygląda kwestia rozliczania funduszu remontowego z byłym członkiem spółdzielni mieszkaniowej oraz czy powstanie wspólnoty mieszkaniowej oznacza przerwanie powiązań finansowych ze spółdzielnią mieszkaniową.

czytaj więcej »

Zarządcy nieruchomości bardzo często spotykają się z problemem wyrzucania elektroodpadów. Dowiedz się, kiedy śmieć jest elektroodpadem, czy mieszkańcy mogą składować elektrośmieci w piwnicach i dlaczego nie wolno wyrzucać ich do zwykłego śmietnika.

czytaj więcej »

Samowola budowlana powstaje w chwili rozpoczęcia budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę Sprawdź, kiedy jest możliwa legalizacja samowoli budowlanej, a kiedy zostanie wydany nakaz rozbiórki.

czytaj więcej »

Uchwały właścicieli lokali zapadają większością głosów właścicieli, liczoną według wielkości udziałów. Ustawa o własności lokali przewiduje jednak, że w pewnych wypadkach na każdego właściciela może przypadać jeden głos, niezależnie od wielkości udziału w nieruchomości wspólnej.

czytaj więcej »

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony. Oznacza to, że do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda właścicieli. Czy jednak zawsze?

czytaj więcej »

Rada gminy nie jest upoważniona do nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku umiejscowienia pojemników na odpady w określonym miejscu - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Upewnij się, co to oznacza w praktyce.

czytaj więcej »

wiper-pixel