WYDANIE ONLINE

Sprawdź, czy można ubezpieczyć się na wypadek nowych kar RODO 2018 
RODO wprowadza nowy system sankcji, których wysokość może doprowadzić do bankructwa niejednego administratora. Sprawdźmy, czy można ubezpieczyć się na wypadek konieczności ich poniesienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Mając prawomocne uchwały wspólnoty mieszkaniowej, rozpocząłem niezbędne prace rewitalizacyjne budynku. Niestety, jeden z członków wspólnoty zastraszał wykonawcę, który przeprowadzał osuszanie ścian budynku. Właściciel lokalu groził mu, że zadzwoni na policję, ponieważ budynek jest zabytkowy i nie można prowadzić w nim prac oraz, że wspólnota mieszkaniowa nie ma pieniędzy, żeby zapłacić za roboty. Ponadto twierdził, że wezwie na kontrolę inspektora nadzoru budowlanego oraz Państwową Inspekcję Pracy. W efekcie wykonawca odstąpił od zlecenia. Czy powinienem w tej sytuacji zaprzestać prowadzenia prac? Czy mogę pozwać wykonawcę za niewykonanie umowy?

czytaj więcej »

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przyjrzyjmy się, jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie parkingów.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nowi właściciele lokalu jako prawni następcy poprzedniego członka wspólnoty w pełni odpowiadają za szkody poczynione na niekorzyść wspólnoty mieszkaniowej w częściach wspólnych, takie jak zniszczenie szlichty betonowej na podwórzu obiektu oraz bezprawne zagarnięcie jednego z pomieszczeń wspólnych? A jeśli tak, to czy wspólnota w trybie ugody może żądać od tychże osób rekompensaty finansowej za wielomiesięczne bezumowne korzystanie z tego pomieszczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Na terenie naszej wspólnoty mieszkaniowej notorycznie parkują osoby, które udają się na dłuższe zakupy do pobliskiego supermarketu. Blokują miejsca dla naszych mieszkańców, ale także parkują w miejscach, które utrudniają poruszanie się innych aut. Na ostatnim zebraniu właściciele mieszkań podjęli decyzję o stworzeniu strefy ruchu. Czy jeśli taka strefa ruchu będzie mieć 18 miejsc parkingowych, powinna mieć miejsca przeznaczone także dla osób niepełnosprawnych?

czytaj więcej »

Praca zarządcy nieruchomości wiąże się z zawieraniem różnego rodzaju umów, np. z wykonawcami remontów, oraz przesyłaniem komunikatów do mieszkańców. Po zmianach w zakresie formy czynności prawnych nie musisz sporządzać wszystkich dokumentów na piśmie. Upewnij się, kiedy trzeba zawrzeć umowę pożyczki na piśmie oraz czy informacja przesłana mailem lub SMS-em do mieszkańców bez podpisu będzie ważna.

czytaj więcej »

Przepis art. 66 pr. bud. odnosi się do obiektów budowlanych. Nakazy określone w tym przepisie mogą dotyczyć usunięcia nieprawidłowości dotyczących samego obiektu. Co jednak w sytuacji, gdy zły stan techniczny lokalu oddziałuje na cały obiekt?

czytaj więcej »

Na temat wycinki drzew i krzewów zarządca nieruchomości powinien wiedzieć wszystko, ponieważ za nieprzepisowe usunięcie drzewa przewidziane są kary pieniężne. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, zapoznaj się z wyjaśnieniami eksperta odnośnie procedury administracyjnej i opłat za wycinkę.

czytaj więcej »

Właściciele lokali, którzy chcą narzucić zarządowi konkretne zasady pracy, aby mieć lepszą kontrolę nad jego działalnością, mogą uchwalić regulamin pracy zarządu. Zyskaj wzór "Regulaminu pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej", by uniknąć błędów przy jego przygotowywaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel