WYDANIE ONLINE

We wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali oprócz opłat związanych z ich lokalami muszą ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Dopóki gmina posiada lokale ma obowiązek partycypacji w tych wydatkach.

czytaj więcej »

W związku z poszerzającym się wyludnianiem miast rząd RP proponuje rozwiązania mające zapobiec temu procesowi. Aktualnie trwa nabór do programu "Rozwój lokalny". Ma on za zadanie poprawić sytuację społeczno - gospodarczą najbiedniejszych małych i średnich miast.

czytaj więcej »

Prowadzenie biznesu w postaci myjni bezdotykowych wydaje się świetną inwestycją, skoro tak dużo obiektów tego typu powstaje. Ich właściciele muszą liczyć się z opodatkowaniem tych obiektów podatkiem od nieruchomości. Właśnie NSA wydał ważny wyrok w tej sprawie.

czytaj więcej »

Przy projektowaniu i wykonywaniu budynku wraz z urządzeniami instalacyjnymi bardzo istotne jest uwzględnienie wymogów tzw. ochrony przeciwdźwiękowej. Jej celem jest zapewnienie takich warunków akustycznych, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Wyjaśniamy, jak spełnić takie warunki.

czytaj więcej »

Inwestor, oddając do użytkowania budynek, jest zobowiązany przekazać właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Jakie jeszcze dokumenty powinien przekazać? Co zrobić, jeśli deweloper odmawia lub unika przekazania ww. dokumentacji? Kto powinien zapłacić za odtworzenie tego typu dokumentacji? Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy jeżeli nie posiadam karty dużej rodziny, a mam czwórkę dzieci, przysługuje mi ulga w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

czytaj więcej »

Zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z2018 r. poz. 1445 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki lub ich części. Podstawę opodatkowania stanowi ich powierzchnia użytkowa. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Z kolei ust. 2 tego artykułu przewiduje, że jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. W opodatkowaniu nieruchomości niezmiernie istotne jest więc poprawne ustalenie daty zakończenia budowy.

czytaj więcej »

Zapewnienie właściwej eksploatacji użytkowanego obiektu budowlanego, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz jego utrzymywanie w odpowiednim i bezpiecznym stanie technicznym należy do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu. Co się z tym wiąże?

czytaj więcej »

Na szczęście z katastrofami budowlanymi nie mamy do czynienia zbyt często. Jednakże zdarza się, że ktoś popełni błąd już na początku, projektując budynek i wówczas narażone jest zdrowie i życie mieszkańców. Co tak naprawdę oznacza katastrofa budowlana? Kto nadzoruje stan budynków? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

czytaj więcej »

wiper-pixel