WYDANIE ONLINE

Utrzymanie czystości w budynkach wielomieszkaniowych, w których mieszka  przecież często i kilkaset osób, to niełatwe zadanie, któremu muszą sprostać zarządzający.

czytaj więcej »

Właściciele lokali mogą zarządzać nieruchomością wspólną sami (zarząd) i wówczas nie ma dodatkowych kosztów zarządu.

czytaj więcej »

W dużej wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

czytaj więcej »

Zarządzanie nieruchomościami jest co do zasady działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości i polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu m.in.: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; właściwej gospodarki energetycznej; bieżące administrowanie nieruchomością; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

czytaj więcej »

W przypadku gdy w budynku nie ma porozumienia między właścicielami co do samodzielnego sprzątania przez nich części wspólnych czy też nie podejmuje się tego zarządzający w ramach swojej działalności gospodarczej, a taka sytuacja dotyczy większości wspólnot mieszkaniowych, wówczas konieczne jest zawarcie umowy z firmą sprzątającą.

czytaj więcej »

Oprócz umowy z zewnętrzną firmą sprzątającą możemy mieć do czynienia z zawarciem umowy z gospodarzem domu. Umowa ta jest najczęściej umową zlecenia i będą mieć do niej zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.

czytaj więcej »

W związku z tym, że ustawa o własności lokali przyjmuje konstrukcję, iż wspólnota mieszkaniowa  zleca wykonanie czynności związanych z zarządem, a właściciele lokali ponoszą koszty z tym związane, trzeba rozróżnić dwie sytuacje: kiedy wspólnota mieszkaniowa zatrudnia osobę fizyczną, np. na podstawie umowy zlecenia, gdy wspólnota mieszkaniowa zawiera z innym podmiotem gospodarczym umowę, np. zlecenia.

czytaj więcej »

Koszty sprzątania w kosztach zarządu

czytaj więcej »

Każdy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, oprócz kosztów związanych z utrzymaniem własnego lokalu, jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną. Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w tej nieruchomości określony ułamkiem wpisanym w księdze wieczystej.

czytaj więcej »

To, jakie opłaty, na jakich zasadach i na jakie cele zobowiązani są wnosić mieszkańcy bloków spółdzielczych, wyraźnie określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

czytaj więcej »

Zarządca a insekty w budynku

czytaj więcej »

Rodzaje odpowiedzialności za zaniedbanie budynku i jego otoczenia

czytaj więcej »

Właściciele nie sprzątają klatek schodowychPrzepis nie obliguje właścicieli lokali do sprzątania klatek schodowych, a więc uchwała zobowiązująca właścicieli w tej sprawie będzie sprzeczna z prawem.

czytaj więcej »

wiper-pixel