WYDANIE ONLINE

Mieszkanie komunalne ma wiele zalet, ale także jedną zasadniczą wadę – lokator je tylko wynajmuje. Czy uprawniony do mieszkania komunalnego może je wykupić na własność?

czytaj więcej »

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, inwestor wyposaża budynek, w instalację telekomunikacyjną stanowiącą część składową nieruchomości, umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej.

czytaj więcej »

Książeczki mieszkaniowe były w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej instrumentem, który miał umożliwić obywatelom zgromadzenie środków na własne lokum. Obecni właściciele tych książeczek są zainteresowani co najwyżej odzyskać przynajmniej części zgromadzonych na nich środków.

czytaj więcej »

Miejsca parkingowe, a właściwie ich niewystarczająca ilość, to jeden z głównych problemów, jeśli chodzi zarówno o miasta i osiedla mieszkaniowe. Kwestie dotyczące liczby miejsc parkingowych w teorii regulują plany zagospodarowania przestrzennego. Jednak w praktyce miejsc, gdzie można zaparkować, zwykle brakuje.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wykładnię strony skarżącej na wydaną decyzję – pozwolenia na budowę pt. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy". Strona skarżąca nie zgadza się z treścią ww. decyzji. Z analizy akt sprawy wynika, że inwestor nie posiada prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, gdyż użytkowanie wieczyste ustanowione zostało na potrzeby biurowe, a nie hotelowe, co uniemożliwiło uwzględnienie zaskarżenia wniosku. Czy strona użyła właściwego argumentu w przedmiotowej sprawie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jaka powinna być odległość między budynkami gospodarczymi na działkach budownictwa jednorodzinnego, jeżeli na jednej działce usytuowany jest budynek gospodarczy w odległości 3 m od granicy działki (bez otworów okiennych i drzwiowych)? Na działce sąsiedniej planowana jest budowa budynku gospodarczego z otworami. Chciałbym zlokalizować projektowany budynek gospodarczy w odległości 4 m od granicy działki. Czy odległość między tymi budynkami powinna wynosić 7 czy 8 m? Mając na względzie zapisy § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, wydaje mi się, że powinno być 7 m. Jednak organy różnie to interpretują.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do podatku CIT, jeśli nie prowadzi żadnej działalności?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Co powinna zawierać uchwała, by dotychczasowy zarządca – Zakład Komunalny miał obowiązek w krótkim czasie przekazać wybranemu większością głosów nowemu zarządowi wszelkie dokumenty (jakie?) dotychczasowego zarządu?

czytaj więcej »

wiper-pixel