WYDANIE ONLINE

Spółdzielnia mieszkaniowa odpowiada za szkody powstałe na nieruchomości tylko z powodu tego, że jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym oraz zarządcą nieruchomości.

czytaj więcej »

Jeśli członek spółdzielni mieszkaniowej, pomimo możliwości jakie dała mu spółdzielnia, nie wyjaśnił w żaden sposób swojego niewywiązywania się z ciążących na nim obowiązków, może zostać wykreślony z członkostwa w spółdzielni, bez swojej obecności na posiedzeniu rady nadzorczej.

czytaj więcej »

Zarządca nieruchomości, jako administrator danych osobowych, musi zawrzeć umowy powierzenia z firmami zewnętrznymi, np. biurem rachunkowym, jako „podmiotami przetwarzającymi”.

czytaj więcej »

Dobierając urządzenia pomiarowe należy mieć przede wszystkim na uwadze czy spełniają one wymagania przepisów prawa. W przypadku urządzeń pomiarowych tj. ciepłomierze i wodomierze jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie przyrządów pomiarowych. Dyrektywa ta została zaimplementowana do prawa polskiego w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, a także w rozporządzeniu ministra rozwoju z 2 czerwca 2016 r., w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych.

czytaj więcej »

Wieloosobowy zarząd wspólnoty jest organem kolegialnym<a >, który wspólnie podejmuje decyzje, za które jego członkowie odpowiadają solidarnie. Bowiem pełnienie funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej to nie tylko prawo do podejmowania decyzji, ale przede wszystkim odpowiedzialność za podjęte decyzje (karna i materialna). Stąd bardzo istotnym jest dla osób działających w tym organie ustalenie zasad jego funkcjonowania, a przede wszystkim zasad podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Ostatnio kłopotów sprawia mi duża wspólnota mieszkaniowa która liczy 176 lokali mieszkalnych. Właściciele montują, bez podjęcia uchwały, na elewacji budynku klimatyzatory. Ostatnio wysłałem pismo do wszystkich właścicieli, z którego nic sobie nie robią. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podanie konkretnych przepisów prawa dot. zamontowania klimatyzatorów na elewacji budynku. Czy klimatyzatory, które już są zamontowane należy uznać jako samowolę budowlaną i można obciążyć właścicieli stawką miesięczną lub roczną za klimatyzator? Nadmieniam jeszcze, że w 2015 r. na zebraniu sprawozdawczym właściciele nie podjęli uchwały w sprawie zamontowania klimatyzatorów ani regulaminu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Chodzi o treść uchwały, w której członkowie wspólnoty mają dopiero zamiar na najbliższym zebraniu (z większością udziałów) przejąć zarząd i jednocześnie zobowiązać dotychczasowego zarządcę (Zakład Komunalny) do przekazania niezbędnych dokumentów dot. wspólnoty nowemu Zarządowi. Czy w tej samej uchwale można zawrzeć tę kwestię i zażądać szczegółowo jakie dokumenty mają być przekazane, czy wystarczą ogólniki? Czy też musi to być osobna uchwała?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytania: Mam dwa pytania:1. Jeżeli mieszkanie, np. w bloku mieszkalnym posiada balkon, to czy metraż mieszkania podawany w ofercie na dowolnym ogłoszeniu, na allegro lub innej platformie, obejmuje również powierzchnię balkonu? Czy do metrażu trzeba doliczyć powierzchnię balkonu? Trzeba również rozróżnić, że balkon może być wewnątrz mieszkania lub być doczepiany od zewnątrz do pionu budynku, bo takie bloki również występują, gdzie z zewnątrz widzialny jest taki balkon, który wystaje od ściany. W sieci znajdziemy mnóstwo różnych artykułów, w jednym czytamy, że balkon jest częścią powierzchni użytkowej w innym już nie i to zależy jaki. 2. Trzeba rozróżnić dwie powierzchnie: użytkową i zabudowy mieszkania. Do którego rodzaju należy zaliczyć balkon? Do powierzchni użytkowej? Przecież nie jest użytkowany cały czas? Czy może do powierzchni zabudowy mieszkania? Przy sprzedaży mieszkania liczymy cał mieszkanie łącznie z balkonem. Jak mam interpretować powierzchnię mieszkania przedstawianą zazwyczaj w ofertach mieszkaniowych? Chciałbym dowiedzieć się konkretnie, czy powierzchnia danego mieszkania z oferty np. na allegro (np. 59,8 m2), dotyczy powierzchni całego mieszkania razem z balkonem, czy jednak balkonu nie można do takiej powierzchni zaliczyć?

czytaj więcej »

Żeby głosować na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, nie trzeba być osobiście obecnym. Podejmowanie decyzji (głosowanie) można powierzyć pełnomocnikowi. Można wyróżnić dwa rodzaje pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

czytaj więcej »

wiper-pixel