WYDANIE ONLINE

Wspólnota może żądać licytacji lokalu, gdy właściciel zalega długotrwale z zapłatą przypadających na niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.

czytaj więcej »

W sieci internetowej można znaleźć wiele informacji na temat tego, że rząd planuje kolejne rewolucje w ustawie dotyczącej nieruchomości. Planowane jest m.in. tzw. lokal za grunt. Co to oznacza?

czytaj więcej »

Transport i gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą wykonywać podmioty, które posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej. Jeśli więc spółdzielnia sama chce przewozić, np. odpady zielone wytworzone przez mieszkańców budynku, powinna uregulować ten stan formalnoprawny przed rozpoczęciem tego typu działań. A także spełnić sporo ustawowych wymogów w zakresie środków transportu i ich oznakowania.

czytaj więcej »

Zarząd wspólnoty lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali odwołani ze sprawowanej funkcji i nie muszą istnieć żadne przyczyny. Poznaj przykładowe uchwały właścicieli lokali odwołujące członków zarządu.

czytaj więcej »

We wspólnotach mieszkaniowych do lokali na parterze budynku mogą przynależeć ogródki. Zwykle zajmują kilkadziesiąt metrów kwadratowych usytuowanych bezpośrednio przy balkonie lub tarasie, z którego wykonane jest do nich zejście. Rozwiązanie to daje mieszkańcom lokali na parterze namiastkę domu. Daje im możliwość posiadania kawałka własnego trawnika, małego warzywnika i kilku własnych drzew i krzewów.

czytaj więcej »

Zdarza się, że właściciel pierwotny – spółdzielnia, gmina czy deweloper – odmawia przekazania dokumentacji technicznej lub unika jej przekazania. Pozbawianie wspólnoty mieszkaniowej kompletnej dokumentacji technicznej ma oczywiście na celu ograniczenie przez właściciela pierwotnego własnych kosztów, ale również utrudnienie lub uniknięcie odpowiedzialności związanej z gwarancją czy rękojmią.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Prowadzę sprawę w imieniu Skarbu Państwa. W księdze wieczystej w dziale II widnieje wpis: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym, Klub Sportowy "X" (powołany jest likwidator). W dziale I jest wpis: 5 działek ewidencyjnych. W dziale III są wpisy: na rzecz ZUS – 100 tys. zadłużenie i Prezydent Miast Y – 100 tys. zadłużenie podatek gruntowy. Urząd Skarbowy prowadził licytacje (egzekucję nieruchomości) bezskutecznie dla całej nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowy. Wyszacowana kwota praw użytkowania wieczystego jest tak ogromna, że nigdy jej nikt nie kupi. Czy w takiej sytuacji Skarb Państwa może, zgodnie z art. 21 ustawy Kodeks spółek handlowych, wystąpić o odłączenie 4 działek do innych ksiąg wieczystych bez zgody użytkownika wieczystego, w celu przeprowadzenia przez urząd skarbowy licytacji w stosunku do mniejszych nieruchomości? Czy użytkownik wieczysty musi wyrazić na to zgodę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Spółdzielnia, powstała na podstawie ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W chwili obecnej utraciła status spółdzielni mieszkaniowej i zamierza przekształcić się w spółdzielnię funkcjonującą w oparciu o prawo spółdzielcze. Spółdzielnia funkcjonuje jako zarządca niewielkich wspólnot mieszkaniowych na podstawie umów o zarządzanie. Jedynym mieniem spółdzielni są nieruchomości zabudowane kotłownią osiedlową dostarczającą ciepło do wszystkich budynków mieszkalnych, budynkiem gospodarczym i cała infrastruktura techniczna. W jaki sposób można rozwiązać, czy przekształcić fundusz remontowy, który przeznaczony jest tylko na utrzymanie mienia spółdzielni? Fundusz ten jest tworzony z odpisów od m2 powierzchni lokali mieszkalnych oraz dofinansowania nadwyżkami bilansowymi na podstawie uchwał walnego zgromadzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel