WYDANIE ONLINE

Pytanie: Na ostatnim zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, które odbyło się w październiku 2020 roku, ze względu na pandemię obecnych było tylko 7 właścicieli ze 176. Poza tym na zebraniu nie było nikogo z zarządu. Tych 7 właścicieli podjęło propozycję odwołania zarządu, ponieważ nie interesuje się on wspólnotą. Sporządzony został wniosek o odwołanie zarządu i zebrano 1/10 podpisów udziałów właścicieli. Jako zarządca sporządziłem uchwałę o odwołanie zarządu i powołanie zarządu w trybie indywidualnego zbierania głosów, tj. dostarczenie uchwał i karty do głosowania do skrzynek pocztowych. Natomiast tych siedmiu właścicieli podjęło decyzję, że będą sami zbierać podpisy nad uchwałą o odwołaniu i powołaniu nowych osób do zarządu. Proszę o informację, kto może zbierać podpisy nad uchwałą w trybie indywidualnego zbierania głosów? Czy musi być podjęta uchwała wspólnoty mieszkaniowej wskazująca imiona i nazwiska osób, które są upoważnione do zbierania podpisów nad uchwałą? Czy powinien zbierać je poprzedni zarząd lub zarządca?

czytaj więcej »

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się 22 czerwca 2020 r. projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Jakich kar można się spodziewać?

czytaj więcej »

W przypadku gdy zarządca obiektu nie został ustanowiony prawnie i nie jest znany właściciel obiektu, wówczas jako ww. zarządcę należy traktować podmiot, który faktycznie zajmuje się bieżącą eksploatacją takiego budynku. To do niego organy nadzoru budowlanego powinny skierować decyzję dotyczącą usunięcia wad w budynku. Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku rozliczeń pomiędzy właścicielema zarządcą – tak wynika z orzeczenia NSA z 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt II OSK 1705/19.

czytaj więcej »

Ograniczenie kontaktów społecznych przy panującym stanie epidemii dotyczy także spółdzielczości mieszkaniowej. W obecnej sytuacji pandemicznej wykluczone jest zwykle wspólne obradowanie i podejmowanie decyzji. Te jednak zapadać muszą, by nie doszło do paraliżu organizacji.

czytaj więcej »

Studium wiąże organy gminy przy sporządzaniu projektów MPZP, a ustalenia planistyczne zawarte w studium, poprzez plan miejscowy, oddziałują na interes prawny mieszkańców gminy, np. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych ustaleniami studium. Z tego też względu istotny jest udział mieszkańców w uchwalaniu studium. Podstawowym sposobem wpływania na kształt sąsiadującej przestrzeni jest zatem udział m.in. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w procedurze planistycznej.

czytaj więcej »

Część pierwsza niniejszego artykułu stanowi wprowadzenie do tematyki uchwalania MPZP i udziału spółdzielni i wspólnot w tym zakresie, przeczytasz m.in. jaki jest cel sporządzania MPZP, co to znaczy że jest aktem prawa miejscowego oraz jaki ma charakter.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Przechodząca chodnikiem kobieta poślizgnęła się na zamarzniętej kałuży przyprószonej śniegiem. Podczas upadku doznała urazu nogi. Do zdarzenia doszło na terenie należącym do spółdzielni w pobliżu sklepu. Kto odpowiada za krzywdę poszkodowanej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak stanowi art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, aby tylko jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jest to tzw. zasada swobody umów.

czytaj więcej »

wiper-pixel