WYDANIE ONLINE

Gdy inwestycja budowlana ma być realizowana na nieruchomości nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to inwestor zobligowany jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Czy stroną postępowania w sprawie wydania takiej decyzji jest wspólnota mieszkaniowa, czy właściciel lokalu? Jak postąpić, gdy organ odmówił udziału w postępowaniu?

czytaj więcej »

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej stworzyły okno czasowe umożliwiające realizację inwestycji budowlanych - bez konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, czy stosowania regulacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, w oknie czasowym możliwe było podjęcie działań inwestycyjnych wobec zabytków bez konieczności uzyskania zgody konserwatora. Jedynym warunkiem realizacji było wystąpienia związku między działaniami inwestycyjnymi a przeciwdziałaniem COVID-19. Okno czasowe zamknęło się 5 września 2020 r., gdy przepisy je tworzące utraciły moc. W tym czasie rozpoczęto wiele budów, obecnie o trudnym do jednoznacznego określenia statusie prawnym.

czytaj więcej »

Wykonanie dodatkowej instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku wielorodzinnym wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w przepisach szczegółowych. Konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 maja 2020 r. (sygn. akt: II OSK 2925/19). Przebudowa wymagała m.in. zamontowania nowych drzwi, przeprojektowania pomieszczenia technicznego i poprowadzenia przewodów kominowych oraz objęła części wspólne budynku. Zakres prac przekracza zwykły zarząd majątkiem.

czytaj więcej »

wiper-pixel