WYDANIE BIEŻĄCE

W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie są zasady wznoszenia budynków przy lesie. Obecnie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewiduje dość jasne reguły w tym zakresie. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Przepisy prawa przewidują nie tylko instrumenty prawne pozwalające wpłynąć na treść ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w toku procedury planistycznej, ale także dopuszczają możliwość podważenia jego postanowień. Z artykułu dowiesz się kto i kiedy jest uprawniony do zaskarżania planu z ramienia spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej.

czytaj więcej »

Wszystkie instalacje i urządzenia elektryczne podczas użytkowania wytwarzają pola elektromagnetyczne (w skrócie PEM). Mogą one być obojętne dla ludzi albo stwarzać zagrożenie. W tekście przedstawiono źródła pól elektromagnetycznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń emitujących PEM we wnętrzach domowych czy biurowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel