Spółdzielnia odpowie za brak należytego oświetlenia. Wyrok Sądu Najwyższego z 1 marca 2017 r., sygn. akt: IV CSK 343/16

Nienależyte oświetlenie wejścia do budynku zwiększa ryzyko zaistnienia wypadku. W takiej sytuacji ewentualna odpowiedzialność spółdzielni na podstawie art. 415 kc może być wyłączona tylko wtedy, gdy dowiedzie ona, że wypadek nie pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z wadliwością systemu oświetlenia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 1 marca 2017 r., sygn. akt: IV CSK 343/16).

Docieplenie budynku wykracza poza zakres zwykłego zarządu. Wyrok WSA w Gliwicach z 30 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 913/07

Stanowisko, wskazujące, że roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku wykraczają poza bieżące jego utrzymanie  w należytym stanie faktycznym, stanowią modernizację obiektu budowlanego, w związku z czym ich wykonanie wykracza poza zakres zwykłego zarządu, wyrażono w orzecznictwie sądów administracyjnych:  wyrok WSA w Gliwicach  z 30 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/  Gl 913/07, wyrok NSA z 18 listopada  2009 r., sygn. akt II OSK 1683/08,  wyrok NSA z 9 kwietnia 2009 r.,  sygn. akt II OSK 532/08.

Urządzenia wodne a studnia chłonna. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 października 2014 r., sygn. akt II OSK 709/13

Studnie chłonne, których funkcja polega na powierzchniowym odprowadzaniu wody deszczowej z rynien dachów obiektów budowlanych nie są urządzeniami wodnymi, na wykonanie których to urządzeń wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Sprawdź, czy brak dokumentacji budynku zablokuje wydanie zaświadczeń o samodzielności lokalu. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 23 października 2008 r., sygn. akt III SA/Gd 318/08

To, czy lokal spełnia wymóg samodzielności stwierdza starosta w formie zaświadczenia. Ten dokument jest niezbędny, aby w budynku wyodrębnić lokale i przenieść ich własność na nabywców. Czy brak dokumentacji budynku może wpłynąć na wydanie takiego zaświadczenia?

Ustawa o własności lokali nie uzależnia zdolności zebrania właścicieli lokali do powzięcia uchwał od jego należytego zwołania. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2007 roku, sygn. akt: II CSK 370/06

Ustawa o własności lokali nie uzależnia zdolności zebrania właścicieli lokali do powzięcia uchwał od jego należytego zwołania. Decydujące znaczenie ma tu treść woli wyrażonej przez członków wspólnoty w podjętych uchwałach, a nie kwestie proceduralne. Konsekwentnie trzeba przyjąć, że właściciele nie są związani treścią projektów uchwał przedstawianych w zawiadomieniu o terminie zebrania wraz z porządkiem jego obrad, w związku z czym mogą podejmować uchwały wykraczające poza te projekty lub zmieniać je.

Upewnij się, czy musisz zaprezentować właścicielom lokali harmonogram spłat kredytu na remont. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt I ACz 993/12

Jak wynika z orzecznictwa sądowego za naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną należy uznać podjęcie uchwał w zakresie przeprowadzenia remontu bez uprzedniego przedstawienia właścicielom lokali szczegółowych informacji o inwestycji i jej kosztach, złożonych przez przedsiębiorców ofertach, harmonogramie spłat kredytu oraz nieokreślenie granic upoważnienia pełnomocnika do działania w sprawie.

Jak rozliczać media w przypadku lokali bez liczników. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt I A Ca 642/12

W sytuacji gdy część lokali nie ma zamontowanych ciepłomierzy, urządzeń pomiarowych w zakresie poboru wody oraz odprowadzania ścieków, cała instalacja cieplna i wodno-kanalizacyjna stanowią przedmiot współwłasności przymusowej – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Uchylenie uchwały wspólnoty na dzierżawę części wspólnej nieruchomości. Wyrok Sądu Okręgowego z Wrocławia z 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt I C 1205/13

Korytarz jako część wspólna może stać się własnością lub zostać oddany do wyłącznego korzystania na rzecz jednego z członków wspólnoty. Jednak uchwała wyrażająca zgodę na przebudowę korytarza klatki schodowej powinna dokładnie określać część nieruchomości, która ma zostać wynajęta.

Wspólnota może podjąć w obecności notariusza uchwałę o odwołaniu zarządu w osobie spółdzielni i o wyborze nowego zarządu. Uchwała Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt III CZP 129/08

Po podjęciu uchwały o odłączeniu się od spółdzielni wspólnota mieszkaniowa (na tym samym lub kolejnym zebraniu) może podjąć w obecności notariusza uchwałę o odwołaniu zarządu w osobie spółdzielni i na przykład o wyborze nowego zarządu. Od tego momentu w danej wspólnocie mieszkaniowej będzie działał zarząd wybierany.

W jakich sytuacjach można zaskarżyć uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 września 2014 r. VI ACa 1810/13

Sprawozdanie oparte na nierzetelnych danych samo w sobie staje się także nierzetelne i w związku z tym jego przyjęcie przez zebranie właścicieli narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.