Wspólnota może podjąć w obecności notariusza uchwałę o odwołaniu zarządu w osobie spółdzielni i o wyborze nowego zarządu. Uchwała Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2009 r., sygn. akt III CZP 129/08

Po podjęciu uchwały o odłączeniu się od spółdzielni wspólnota mieszkaniowa (na tym samym lub kolejnym zebraniu) może podjąć w obecności notariusza uchwałę o odwołaniu zarządu w osobie spółdzielni i na przykład o wyborze nowego zarządu. Od tego momentu w danej wspólnocie mieszkaniowej będzie działał zarząd wybierany.

W jakich sytuacjach można zaskarżyć uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 września 2014 r. VI ACa 1810/13

Sprawozdanie oparte na nierzetelnych danych samo w sobie staje się także nierzetelne i w związku z tym jego przyjęcie przez zebranie właścicieli narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.

Konsekwencje nieudzielenia absolutorium. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 5 marca 2012 r., sygn. I ACa 990/12

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe i udzielająca zarządowi absolutorium nie wywołuje skutków cywilnoprawnych i żadnych bezpośrednich konsekwencji w sferze prawnej. Stanowi jednak wyraz aprobaty większości właścicieli lokali dla działań zarządu i wprowadza domniemanie rzetelności jego działań. 

W konsekwencji nadania numeru na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem domu oraz nazwą ulicy. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 stycznia 2008 r., sygn. akt I OSK 6/07

Organ właściwy w sprawie nadania numeru budynku nie jest uprawniony do badania w ramach postępowania o nadanie numeru. Nadanie numeru porządkowego jest czynnością o charakterze czysto technicznym, dlatego też postępowanie w tym przedmiocie jest uproszczone i ma w założeniu jedynie sprowadzać się do właściwego oznaczenia.

Zarząd może powierzyć sporządzenie sprawozdania firmie administrującej. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 marca 2015 r. sygn. I ACa 1330/14

Zarząd nie musi sporządzać sprawozdania (finansowego, jak również sprawozdania z działalności) samodzielnie i może powierzyć sporządzenie tego dokumentu firmie administrującej na podstawie umowy o administrowanie.

Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 czerwca 1999 r., sygn. akt I ACa 282/99

Ze sprawozdania powinien wynikać stan wzajemnych zobowiązań wspólnoty i jej członków przy uwzględnieniu zaliczek wpłaconych przez właścicieli lokali. Jest to dokument pochodzący od zarządu.

Przeznaczenie nadwyżki finansowej na badanie akustyki nieruchomości. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 1017/14

Wspólnota podjęła decyzję o przeznaczeniu nadwyżki finansowej na badania techniczne budynku, ponieważ wady izolacji akustycznej były zgłaszane w większości lokali. Tym samym uchwała nie została podjęta jedynie w interesie członków zarządu wspólnoty, a miała na celu wykonanie stosownych napraw przez dewelopera.

Kto jest odpowiedzialny za uszkodzenie samochodu przy remoncie nieruchomości. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 4 stycznia 2016 r., sygn. akt: III Ca 1450/15

Nie zabezpieczając odpowiednio rusztowania oraz nie powiadamiając mieszkańców posesji o terminie rozpoczęcia prac i konieczności przestawienia samochodów oraz konieczności zachowania także przez nich w tym czasie ostrożności, podmiot wykonujący prace remontowe uchybił podstawowym zasadom bezpieczeństwa w wykonywaniu przekazanego mu zlecenia. Zatem to nie wspólnota a wykonawca remontu jest odpowiedzialny za uszkodzenie samochodu przy remoncie.

Zgoda na podpisanie umowy o zarządzanie. Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z 4 marca 2015 r., sygn. akt III Ca 1808/14

Współwłaściciele nieruchomości złożyli wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu poprzez ustanowienie zarządcy nieruchomości i wyznaczenie na zarządcę zewnętrznego podmiotu. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że budynek mieszkalny jest w złym stanie technicznym i wymaga nakładów na remonty, jednakże wnioskodawcy nie mogą uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu nieruchomością.

Upewnij się, czy przedsiębiorstwo przesyłowe musi zawierać umowy sprzedaży energii cieplnej ze wspólnotą. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta z 12 grudnia 2014 r., sygn. akt: XVII AmE 51/13

Wspólnota, do której energia cieplna dostarczana była za pośrednictwem węzła cieplnego innej wspólnoty mieszkaniowej złożyła u prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia przez przedsiębiorstwo energetyczne umowy sprzedaży ciepła dla potrzeb nieruchomości wspólnoty.