Wspólnota nie może narzucić mieszkańcom jednego operatora telewizyjnego. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 13 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 850/14

Wybór dostawcy usług telekomunikacyjnych do poszczególnych lokali przez zarząd samodzielnie czy też w drodze uchwały członków wspólnoty jest wykluczony. Wspólnota nie ma uprawnień do narzucania warunków odbioru sygnału telewizyjnego, w tym operatora, poszczególnym właścicielom poprzez podłączanie sygnału do mieszkań i pobieranie opłat.

Pojęcie remontu w kontekście wydatkowania środków z funduszu remontowego. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 8 maja 2014 r., sygn. akt V ACa 837/13

Remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Konsekwentnie fundusz remontowy powinien służyć gromadzeniu w dłuższej perspektywie czasowej środków na pokrycie wydatków związanych wyłącznie z wykonaniem tego rodzaju prac.

Właściciele lokali mogą podjąć także uchwały, które nie zostały ujęte w porządku obrad. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 grudnia 2012 r., sygn. akt V ACa 564/12

Przepisy nie zawierają rygorystycznych reguł zwoływania i obradowania na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, a zatem właściciele lokali mogą podjąć także uchwały, które nie zostały ujęte w porządku obrad.

Fundusz remontowy tylko na utrzymywanie nieruchomości wspólnej. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I C 1105/13

Wymienione w art. 14 koszty związane z remontem i bieżącą konserwacją nie mogą być rozszerzane o koszty robót budowlanych innych niż remont ani o zupełnie nowe zadania inwestycyjne.

Uchylenie uchwały jest możliwe tylko wtedy, gdy zarzucana wadliwość miała lub mogła mieć wpływ na treść uchwały. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 25 października 2013 r., sygn. akt I C 259/12

Nieprawidłowości w zwołaniu zebrania właścicieli lokali mogą być uznane za zasadną przyczynę unieważnienia uchwał na nim podjętych. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy skarżący uchwałę właściciel wykazał, że miały one wpływ na treść konkretnej skarżonej uchwały i w związku z tym jest ona niezgodna z prawem lub z umową właścicieli lokali albo narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza interesy skarżącego uchwałę właściciela lokalu.

Dopiero po usunięciu przyczyn zawilgocenia i zagrzybienia mieszkania będzie miało sens np. malowanie mieszkania, obciążające najemcę. Wyrok z 6 listopada 2015 r. WSA w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 698/15

W świetle Kodeksu cywilnego to najemca musi utrzymywać mieszkanie w należytym stanie oraz przeprowadzać naprawy m.in. tynków ścian i sufitów. Czy zarządca nieruchomości jest zatem zobowiązany usunąć przyczyny zawilgocenia i zagrzybienia mieszkania? Zapoznaj się z wyrokiem sądu, by właściwie stosować przepisy.

Zaskarżenie uchwały zezwalającej na wyłączne korzystanie z części korytarza jednemu członkowi wspólnoty. Wyrok Sądu Okręgowego z Wrocławia z 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt I C 1205/13

Korytarz jako część wspólna może stać się własnością lub zostać oddany do wyłącznego korzystania na rzecz jednego z członków wspólnoty.

Prawo do nadbudowy nad lokalem. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 maja 2014 r., Sygn. akt I ACa 1471/13

Nieprawidłowości zawiadomienia o zwoływanym zebraniu mogą w pewnych okolicznościach spowodować skuteczne podważenie ważności podjętych na nim decyzji, czyli uchwał wspólnoty mieszkaniowej.

Czego mogą dotyczyć żądania zawarte w zaskarżeniu uchwały wspólnoty. Wyrok SA w Szczecinie z 8 stycznia 2015 r., sygn. akt I ACa 720/14

Żądania zawarte w zaskarżeniu nie mogą być szersze, niż wynika to z treści ustawy o własności lokali. Przedmiotem powództwa nie może być dodatkowo zobowiązanie wspólnoty mieszkaniowej do określonego zachowania, w tym podjęcia kolejnej uchwały (po uchyleniu zaskarżonej) o proponowanej treści. Sąd nie może wymóc na wspólnocie podjęcia takiej skonkretyzowanej w jakiś sposób uchwały.

Zaskarżanie treści uchwały wspólnoty. Wyrok SA w Krakowie z 15 października 2015 r., Wydział I Cywilny, sygn. akt I ACa 516/15

Ingerencja w prawo własności nie może być dokonywana przez osoby trzecie (w tym również przez wspólnotę mieszkaniową) w sytuacji, gdy sposób wykonywania tego prawa przekracza granice ustanowione przez normy prawne.