Ograniczenie praw właścicieli w zakresie wykorzystania jakiejś części wspólnej nieruchomości znajdującej się we wspólnocie. Wyrok SO w Krakowie z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt IC 1037/14

Wprowadzenie zasady ograniczenia wjazdu dla każdego właściciela do jednego pojazdu i w dodatku o określonej masie całkowitej, rażąco ogranicza prawa właścicieli lokali do korzystania z całej nieruchomości. Jeżeli uchwała wspólnoty ogranicza ilościowo (a także powierzchniowo) możliwość parkowania większej liczby pojazdów należących do właściciela danego lokalu – to może zostać skutecznie podważona.

Ograniczenie praw jednego właściciela lokalu uzasadnione jest prawami pozostałych właścicieli. Wyrok SA w Poznaniu z 28 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 15/15

Na budynku wspólnoty znajduje się reklama działalności, która w rzeczywistości w budynku prowadzona nie jest. Mieszkańcom budynku przeszkadza to, że zgłaszają się do niego kolejne osoby, pytając o prowadzoną działalność. W związku z powyższym zebranie właścicieli podejmuje uchwałę zobowiązującą konkretnego właściciela lokalu do zdjęcia tej reklamy i przywrócenia tej części budynku do stanu pierwotnego. Właściciel lokalu stwierdził, że taka uchwała narusza jego prawa własności i narusza jego interes, ale orzekające w sprawie sądy uznały, że tak nie jest. Ograniczenie praw jednego właściciela lokalu uzasadnione jest bowiem w tym przypadku prawami pozostałych właścicieli.

Szczególny tryb zwołania zebrania właścicieli lokali. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 stycznia 2015 r. I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 707/14

Art. 30 ust. 1a przewiduje szczególny tryb zwołania zebrania właścicieli lokali. W myśl tego art. w wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli. Art. 32 ustawy stanowi, że o zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania (ust. 1) oraz że w zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany (ust. 2).

Wspólnota może wejść na nieruchomość sąsiada, gdy musi wykonać decyzję organu budowlanego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 158/15

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

Obowiązek właściciela powiadomienia zarządu o wynajęciu lokalu. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I C 1678/12

Ta sama argumentacja znajduje zastosowanie do prób nałożenia na właścicieli obowiązku powiadamiania Zarządu o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu ze wskazaniem danych najemcy czy dzierżawcy i o wszelkich zmianach umów najmu i dzierżawy, zmianach liczby osób uprawnionych do korzystania z lokalu. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie jest uprawniony do zbierania, utrwalania, przechowywania czy opracowywania danych osobowych osób, które wchodzą w stosunki obligacyjne z właścicielem lokalu, gromadzenie takich danych może prowadzić do naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych a obowiązki tego rodzaju nie mogą być nakładane w drodze uchwały.

Doprowadzenie systemu kanalizacji do adaptowanego poddasza. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 9 marca 2016 r., sygn. akt XII C 1982/14

Do podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności. Zgoda ta powinna odnosić się do ściśle określonej czynności.

Budowa placu zabaw. Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z 1 października 2015 r., sygn. akt: I C 529/15

Zdaniem Sądu wykonanie inwestycji było uzasadnione potrzebami Wspólnoty zważywszy, że większość wśród właścicieli stanowiły rodziny z małymi dziećmi lub planujące dzieci w przyszłości, w pobliżu budynku Wspólnoty nie znajduje się bezspornie żaden plac zabaw, na którym mogłyby się bawić dzieci, zaś charakter wielorodzinny budynku, w którym wszak znajduje się 36 lokali mieszkalnych, oraz istnienie terenów zielonych, stanowiących wszak faktycznie już obecnie miejsce zabaw dzieci, uzasadniał w tym stanie urządzenie placu zabaw.

Podjęcie uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 3 kwietnia 2016 r., sygn. akt XII C 1982/14

Nie ulega wątpliwości, że brak możliwości należytego zapoznania się z zakresem oraz przede wszystkim ze sposobem wykonania prac remontowych spowodował, że członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nie mogli w sposób rzetelny dokonać oceny sytuacji przed podjęciem uchwały w sprawie. Stosownie do art. 22 ust. 2 uwl do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności.