Wniosek o zmianę zasad głosowania nad uchwałami właścicieli

Uchwały właścicieli lokali zapadają większością głosów właścicieli, liczoną według wielkości udziałów. Ustawa o własności lokali przewiduje jednak, że w pewnych wypadkach na każdego właściciela może przypadać jeden głos, niezależnie od wielkości udziału w nieruchomości wspólnej.

Wniosek o ustalenie sposobu korzystania

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności nieruchomości przysługuje kilku osobom. Jest to zagadnienie, które dotyczy dużej części właścicieli nieruchomości. Sprawdź, jak można uregulować wspólne korzystanie z danej nieruchomości przez współwłaścicieli, kiedy warto skierować wniosek o ustalenie sposobu korzystania do sądu oraz na czym polega umowa quoad usum.

Umowa cesji

Wspólnota mieszkaniowa po uzyskaniu cesji z tytułu rękojmi od właścicieli lokali może dochodzić od dewelopera usunięcia wad fizycznych budynku.

Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności

 Wezwanie do zaprzestania naruszeń nie musi spełniać żadnych wymogów prawnych. Elementy które się w nim zawiera mają na celu przekonanie osoby, która bezprawnie zajęła nieruchomość do usunięcia rzeczy czy zaniechania naruszeń. Zatem należy w nim wykazać sposób naruszenia prawa własności i skorzystać z atrybutu własności czyli żądania opuszczenia  nieruchomości. Nieraz bowiem to naruszenie nie ma charakteru świadomego. 

Uchwała o odłączeniu od spółdzielni mieszkaniowej

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyniosła wiele zmian w spółdzielczości mieszkaniowej. Nowe zasady wpływają także na procedurę odłączenia się właścicieli od spółdzielni. Pobierz aktualny wzór uchwały o odłączeniu od spółdzielni mieszkaniowej.

Uchwała w sprawie ustanowienia ogródków i określenia zasad korzystania

Zarządzając nieruchomościami, warto znać zasady, na jakich zapewnia się prawo do korzystania z ogródków przydomowych we wspólnocie. Aby zagwarantować pod względem prawnym prawo do ogródka należałoby wówczas ustanowić służebność gruntową lub dokonać określenia korzystania z nieruchomości, zawierając umowę quoad usum. 

Pozew o nakazanie wydania dokumentacji

W sytuacji, gdy poprzedni zarządca przetrzymuje dokumentację wspólnoty można wnieść pozew do sądu o nakazanie wydania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej. Jest to roszczenie windykacyjne. Pismo wnosi się na podstawie art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą, żeby ta rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Regulamin zebrania właścicieli lokali

Po przyjęciu regulaminu zarząd czy zarządca będą musieli prowadzić zebranie według ustalonych w nim reguł, a nie według własnych zasad, narzucając je wspólnocie mieszkaniowej.

Umowa quoad usum

Umowa quoad usum jest najtańszą i najszybszą formą uregulowania sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości. Skorzystaj z gotowego wzoru dokumentu, by uniknąć błędów przy jego sporządzaniu.

Umowa z gospodarzem domu

Umowa z gospodarzem domu będzie umową-zlecenia i będą mieć do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy-zlecenia.